Prospectus

nl en

Human Trafficking from a legal, policy-oriented and social science perspective

Course
2017-2018

LET OP: onderstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen

Toegangseisen

Dit keuzevak richt zich op studenten rechtsgeleerdheid, criminologie en overige geïnteresseerden uit sociaal wetenschappelijke hoek die zich willen verdiepen in een van de prioritaire misdrijven van dit moment in een groot aantal landen: mensenhandel. Zij dienen hun propedeuse en de Ba2 vakken te hebben afgerond. Juridische voorkennis is niet verplicht, maar affiniteit hiermee is van belang.

Beschrijving

Mensenhandel maakt inbreuk op de persoonlijke vrijheid en de lichamelijke en geestelijke integriteit, fundamentele mensenrechten die zijn neergelegd in de belangrijkste mensenrechtenverdragen. Mensenhandel kent vele verschijningsvormen, zowel binnen een land als grensoverschrijdend.
Dit keuzevak verbindt de actuele wetenschappelijke inzichten omtrent mensenhandel met praktijkkennis en -ervaring, doordat het wordt aangeboden door het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden i.s.m. de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen te Den Haag. Het vak is interdisciplinair opgezet. De sociale wetenschap is onontbeerlijk voor het verkrijgen van inzicht in mensenhandel en een effectief beleid ten aanzien van zowel slachtoffers als daders; hoewel er ruim aandacht is voor de juridische aanpak, is daarom ook veel plaats voor het criminologische en beleidsmatige perspectief. Het juridische perspectief is in dit vak vooral gericht op de strafbaarstelling van mensenhandel in Nederland en de wisselwerking daarvan met het internationale en Europese recht. Maar er wordt ook verder gekeken dan het strafrecht. De aanpak van mensenhandel omvat meer dan de aanpak van daders; de vraag naar de preventie van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers zijn belangrijke gezichtspunten die een ‘rechtsgebiedoverstijgende’ blik noodzakelijk maken.
De aanpak van mensenhandel wordt in dit vak steeds op verschillende niveaus besproken. De interactie tussen internationale, Europese en nationale ontwikkelingen is een terugkerend thema. Maar het vak gaat ook verder. Voor een sluitende aanpak van mensenhandel blijkt het nodig dat ook maatregelen worden genomen op regionaal en lokaal niveau. Daardoor raken nieuwe partijen bij de aanpak van deze vorm van zware criminaliteit betrokken, en dat doet nieuwe en prikkelende vragen rijzen. Mag het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld informatie met gemeenten delen? Hoe kunnen regionale en lokale organisaties het beste met nationale organisaties samenwerken? Doordat de verschillende niveaus en perspectieven steeds weer terugkeren, krijgt de student inzicht in het complexe fenomeen en de vele invalshoeken van waaruit het bestudeerd kan worden.

Leerdoelen

Doel van het vak
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
1. U kunt uitleggen wat de problematiek van de mensenhandel behelst, waaronder mede begrepen de sociaal-wetenschappelijke achtergronden, relevante wet- en regelgeving en het belang van een interdisciplinaire benadering;
2. U kunt de keten van preventie, handhaving en berechting en de rol en bevoegdheden van de relevante actoren daarbinnen op het gebied van de bestrijding van mensenhandel, zowel op internationaal als nationaal niveau, uitleggen;
3. U bent in staat om kennis van wetgeving en rechtspraak toe te passen op een casus met passende aandacht voor de maatschappelijke, sociaal-wetenschappelijke en ethische context van het fenomeen.
4. U bent in staat om – afhankelijk van de eigen discipline – sociaalwetenschappelijke of juridische vraagstukken met betrekking tot de mensenhandel-problematiek uit te leggen, te analyseren en daar – zowel mondeling als schriftelijk – gefundeerd op te reflecteren.
5. U kunt op basis van kennis en inzicht uit het vak een gemotiveerd advies formuleren ten aanzien van een specifiek onderdeel van de aanpak van mensenhandel.

Rooster

Via uSis.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: Mw. Prof.mr. C.P.M. Cleiren, Mw. Dr. M.J. van Meeteren, staf Instituut voor Strafrecht & Criminologie i.s.m. experts van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, en andere gastsprekers.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: grondige bestudering van de stof vooraf.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Namen docenten: Staf Instituut voor Strafrecht & Criminologie i.s.m. staf Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en de Directie Opsporing van Inspectie SZW.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: grondige bestudering van de stof vooraf en eventueel informatie zoeken

 • Aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht.

 • NB: Dit vak heeft de status van praktische oefening.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Voorafgaand en tijdens de werkgroepen werkt u aan opdrachten, die mede als oefening dienen voor de eindopdracht. De uitwerkingen van de opdrachten worden gebundeld in een portfolio. Mede vanwege het karakter van praktische oefening is het opstellen van een compleet portfolio een verplicht onderdeel van het vak; alle opdrachten dienen met goed gevolgd te worden afgerond om het vak te kunnen afronden.

 • De eindbeoordeling van het vak bestaat uit een afsluitend paper over een te kiezen deelthema dat samenhangt met mensenhandel en/of de aanpak daarvan. Het betreft een paper geschreven in het Nederlands of Engels, waarbij de nadruk op juridische en/of sociaalwetenschappelijke aspecten ligt. De precieze eisen voor het paper zullen in een aparte paperhandleiding uiteen worden gezet.

 • Het eindcijfer voor het paper is tevens het eindcijfer van het vak.

 • Indien u een onvoldoende heeft behaald voor het afsluitende paper, wordt u hiervoor een herkansingsmogelijkheid aangeboden.

Inleverprocedures
Het paper dient te worden ingeleverd op papier bij de docent en digitaal via een safe assignment link op Blackboard (met plagiaatcontrole). Verdere details over de inleverprocedure worden t.z.t. bekendgemaakt.

Examenstof

Alle voorgeschreven literatuur (boek & alle aanvullende teksten op blackboard) inclusief de stof (inclusief beeld en audio-materiaal) zoals aan de orde gekomen tijdens hoor- en werkcolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Ten Kate, W.J.B. (laatste druk), Praktijkwijzer Strafrecht. Mensenhandel - moderne slavernij, Wolters Kluwer

 • Diverse wetenschappelijke artikelen, voor aanvang van het vak toegankelijk te maken via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. M.J. van Meeteren

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.18

 • Bereikbaarheid: Tijdens het spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: 071 – 527 7324

 • E-mail: keuzevakkencrimstraf@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: strafrecht en strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 1.01

 • Openingstijden: Ma/di/do/vrij van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7324

 • E-mail: keuzevakkencrimstraf@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs
Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO