Prospectus

nl en

Vakdidactiek 2 Moderne Vreemde Talen (master)

Course
2017-2018

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten aan de lerarenopleidingen Engels, Duits, Frans, Spaans, Chinees.

Leerdoelen

De student kan een samenhangende serie vaklessen ontwerpen en geven.
De student breidt het didactische repertoire uit met meer complexe varianten van activerende lessen.
De student kent opvattingen over inrichting van het betreffende schoolvak en kan hierover een onderbouwde mening geven en vertalen naar zijn/haar onderwijspraktijk.
De student laat zien dat zijn/haar vakdidactische praktijktheorie op basis van ervaring en vakdidactische theorieën verder is ontwikkeld en kan deze gebruiken voor het verantwoorden van de gegeven lessen en voor het formuleren en realiseren van voornemens op vakdidactisch gebied.

Beschrijving

Evenals in vakdidactiek 1 staat in vakdidactiek 2 het maken van keuzes over het wat en hoe van vaklessen centraal. In vakdidactiek 2 ligt het accent vooral op het ontwerpen, geven en evalueren van complexere activerende, samenhangende, lessen voor de bovenbouw aan de hand van eigen inzichten en opvattingen over goed vakonderwijs. Dit gebeurt in een achttal werkcolleges aan de hand van de cyclus van ontwerpen, uitvoeren in de praktijk, evaluatie van lessen en theoretische analyse van de lessen.

Werkvorm

Werkcollege met zelfstudie en uitproberen van lessen in de praktijk.

Toetsing

Beknopte beschrijving van de vakdidactische praktijktheorie en een samenhangende serie lessen (maximaal 4), in de bovenbouw, van de student. De samenhangende lessenserie bestaat uit: – lesontwerpen en evaluatie-instrumenten, inclusief vakdidactische verantwoording van lessen afzonderlijk en hun onderlinge samenhang – evaluatieresultaten van leerlingen – video-opname van 1 les – vakdidactische analyse van de les met onderbouwde suggesties voor verbetering van de les.
Voor de toetsing wordt de rubric vakdidacticus gebruikt.

Studiemateriaal

  • Janssen, F, Hulshof, H., & K. van Veen (2016). Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven uitbreiden. Leiden/Groningen: UFB. Het boek is gratis beschikbaar als pdf via de volgende link: http://wordpress2.iclon.nl/iclonboekenblog/wp-content/uploads/2016/03/uitdagendgedifferentieerdvakonderwijsdef.pdf Een gedrukt exemplaar kan voor 10 euro (uitsluitend à contant en gepast) worden aangeschaft in de startweek van de opleiding, bij de balie van het ICLON (3e verdieping)

  • Wordt verder per schoolvak nader bekend gemaakt.

Digitale leeromgeving

Blackboard