Prospectus

nl en

Theory into practice: German language in the classroom

Course
2017-2018

Toegangseisen

Toegelaten zijn tot de tweejarige Educatieve master Duits

Beschrijving

Dit college behandelt fundamentele aspecten van de Duitse taal (uitspraak, woordvorming, zinsbouw), zowel vanuit wetenschappelijk als didactisch oogpunt. Allereerst worden de belangrijkste principes van de fonetiek en fonologie besproken, zodat de toekomstige docent zijn/haar scholieren op een gefundeerde manier in uitspraak van het Duits kan onderwijzen. Daarnaast maken de studenten kennis met belangrijke concepten binnen de morfologie (woordvorming) en de syntaxis (zinsbouw) en leren ze deze concepten te vertalen naar de onderwijspraktijk in het Nederlands voortgezet onderwijs.
Tijdens de colleges wordt er ook enige aandacht besteed aan een contrastieve analyse van het Duits en het Nederlands, met name waar de talen van elkaar verschillen. Aan de hand van deze inzichten kunnen toekomstige docenten o.a. bepalen welke onderwerpen in de klas meer of minder expliciete aandacht behoeven. Ook is er aandacht voor verschillende taalverwervings- en taalleertheorieën en hun neerslag in de onderwijspraktijk (bijv. in lesmethodes), het Europees Referentie Kader, verschillende visies op grammaticaonderwijs en andere actuele discussies over talendidactiek.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus kun je:

 • Globale kennis van en inzicht in de verschillende elementaire disciplines binnen de taalkunde (fonetiek en fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek) – met betrekking tot de Duitse taal en waar nodig ook Duits-Nederlands contrastief – aantonen;

 • Globale kennis van en inzicht in enkele relevante taalverwervings- en taalleertheorieën aantonen;

 • Gesproken taaluitingen fonetisch analyseren en weergeven met behulp van het fonetisch schrift (IPA);

 • Geschreven taaluitingen syntaktisch analyseren;

 • Het grammatica-aanbod (theorie en oefeningen) in een willekeurige lesmethode voor het voortgezet onderwijs in Nederland vanuit didactisch-theoretisch oogpunt analyseren en beschrijven;

 • Enkele actuele discussies binnen de vreemdetalendidactiek benoemen en hierin een positie innemen;

 • Verworven kennis en inzicht over taalkunde, taaldidactiek en taalwetenschappelijk onderzoek vertalen naar onderwijs voor leerlingen in de bovenbouw HAVO/VWO.

Rooster

Zie Rooster Tweejarige Educatieve MA Duits

Onderwijsvorm

Keuze uit:

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 12 x 1 = 12

 • Bijwonen practica: 12 x 2 = 24

 • Voor-/nabereiden college / bestuderen literatuur: 12 x 4 = 48

 • Maken van verschillende opdrachten t.b.v. het portfolio: 12 x 3 = 36

 • Toetsing:
  Mondeling (na periode 1, over de stof uit periode 1): 10 uur,
  Schriftelijk tentamen (na periode 2, over de stof uit de hele cursus): 10 uur

Toetsing

 • Portfolio: Bestaande uit verschillende opdrachten, bijv. leerganganalyse, uitwerken van een activerende werkvorm voor grammatica-onderwijs. Alle portfolio opdrachten moeten ingeleverd en voldoende zijn om de cursus te kunnen afronden.

 • Mondeling: Op basis van een fonetische transcriptie wordt er over de eigen uitspraak gereflecteerd. Ook kennis en inzichten die in de eerste periode verworven zijn aan bod. Minimum cijfer: 5,5.

 • Schriftelijk tentamen: In het schriftelijk tentamen komen alle onderwerpen uit de cursus aan bod. Minimum cijfer: 5,5.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers voor het mondeling en het schriftelijk tentamen (voor beide onderdelen moet minimaal een 5,5 behaald zijn).
Voorwaarde voor het krijgen van het eindcijfer is dat alle portfolio-opdrachten ingeleverd en in orde zijn.

Herkansing

De portfolio-opdrachten kunnen tijdens de cursus worden herkanst.
Het mondeling en schriftelijk tentamen kunnen herkanst worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Beschikbaar stellen van studiemateriaal (readers, artikelen)

 • Mededelingen

 • Uploaden opdrachten

Literatuur

Busch, A., & Stenschke, O. (2014). Germanistische Linguistik. 3. Auflage. Tübingen: Narr Verlag. ISBN 978-3-8233-6855-7.

Kwakernaak, E. (2015). Didactiek van het vreemdetalenonderwijs. Tweede, herziene druk. Bussum: Coutinho. ISBN 978 90 469 0440 4.

Ursula Hirschfeld, Kerstin Reinke, und Eberhard Stock (Hrsg.) (2007): Phonothek intensiv. Aussprachetraining. Berlin und München: Langenscheidt KG. ISBN 978-3-12-606385-2.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Stefanie Ramachers MA

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Tweejarige Educative master Duits.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144.
Het e-mailadres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.