Prospectus

nl en

Von Einheit zu Einheit: Deutschland im 20. Jahrhundert in Geschichtskulturen und Kulturvermittlung

Course
2017-2018

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

In dit college kijken we vanuit cultuurhistorisch perspectief naar belangrijke gebeurtenissen in de periode tussen de totstandkoming van het Duitse keizerrijk (1871) en de eenwording van 1990 als gevolg van de aansluiting van de DDR bij de Bondsrepubliek. Het college bevat drie elementen: het opdoen van kennis van zowel de moderne en recente geschiedenis van Duitsland, alsook huidig gebruik, inzet en aanroeping van deze geschiedenis; de beheersing van historisch en contextueel taalgebruik (receptief en productief); gebruik en toepassen van cultuurhistorische kennis, methodes en bronnen in het schoolvak Duits.

Vakinhoudelijk staat cultuurgeschiedenis in de zin van een dagelijkse, object- en mentaliteitsgeschiedenis centraal. Deze perspectieven op het verleden hebben veel aandacht voor het materiële, voor objecten en culturele uitingen en zijn daardoor in staat, de geschiedenis op een begrijpelijke en aangrijpende manier over te brengen. Geschiedenis wordt in dit college gebruikt in de zin van geschiedeniscultuur: hierbij wordt de relatie en contextualiteit van heden en verleden benadrukt en gekeken naar het gebruik van het verleden in de huidige Duitse samenleving, resp. Duitstalige gemeenschap. Geschichtskulturen, Erinnerungsdiskurse en Geschichtsbewusstsein vormen daarom ook belangrijke termen in dit college. Ook zal het historische bronnenmateriaal een belangrijke rol innemen, dat een belangrijke verbinding tussen het verleden en het heden vormt. Didactisch staat in dit college het beseffen van de contextualiteit, historiseerbaarheid en relationaliteit van de cultuurbemiddeling centraal. Doel is het kennis maken met de geschiedenis van verschillende theorieën en concepten over cultuurbemiddeling, om cultuurbemiddeling toe te kunnen passen in het schoolvak Duits. De studenten worden bekend gemaakt met hun rol als leraar die tussen uitgangs- en doelcultuur bemiddelt, dat geldt zowel in de zin van het verleden en het hedendagse Duitsland als ook in de zin van Nederland en Duitsland. Faktische Landeskunde, interkulturelle Kompetenz en Kommunikation, als ook Fremdverstehen en interkulturelles Lernen vormen belangrijke concepten die aan bod komen. Studenten zullen de concepten kritisch reflecteren en hun toepasbaarheid in lesmethodes uitmeten.
Met betrekking tot taalvaardigheid zullen historische bronnen, media en materiaal uit de Duitse geschiedeniscultuur de taalverwerving en taal- en cultuurbemiddeling bevorderen. Op basis van verschillende mediaformaten zullen de studenten (en later de leerlingen) met authentieke spreeksituaties en communicatieve en culturele interacties confronteren en op die manier onderwijs middels doeltaal als voertaal bevorderen. Voor de studenten geldt wederom, dat hierbij historische kennis wordt overgedragen en tegelijkertijd de taal van heden en verleden geoefend.

Leerdoelen

Studenten hebben na het met goed gevolg afronden van deze cursus:

 • kennis van belangrijke gebeurtenissen en de hoofdlijnen van de cultuurgeschiedenis van Duitsland tussen 1871 en 1990

 • kennis van basisbegrippen van het denken over geschiedenis en de geschiedenisdidactiek

 • kennis en begrip van de belangrijkste theorieën, concepten en methodes binnen de didactiek van de cultuurbemiddeling in het modernevreemdetalen onderwijs sinds 1945

 • inzicht in de relatie tussen heden en verleden, het eigen en het ander/vreemde, als ook de gevolgen hiervan voor het modernevreemdetalen onderwijs (relationaliteit van Landeskunde en Landeskundedidactiek)

 • het vermogen om in actuele debatten in Duitsland het gebruik van geschiedenis als argument te herkennen, in context te plaatsen en aan de hand van zijn/haar kennis over de Duitse geschiedenis kritisch te reflecteren

 • het vermogen om historisch bronnenmateriaal toe te passen in het modernevreemdetalen onderwijs om authentiek taalgebruik te stimuleren

 • het vermogen om Duitstalig cultuurhistorisch woordenschat te begrijpen en toe te passen

 • het vermogen om een mondelinge presentatie in het Duits m.b.t het toepassen van een concept uit de cultuurbemiddeling te geven en korte schriftelijke opdrachten m.b.t feiten uit de geschiedeniscultuur te beantwoorden en in beide een zelf-reflexieve lijn aan te brengen

Rooster

Zie Rooster Tweejarige Educatieve MA Duits

Onderwijsvorm

Keuze uit:

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 4 uur p.w. x 7 week (om de twee weken) = 28 uur

 • Voorbereiden college: oefenen woordenlijsten = 7 uur;

 • Bestuderen Literatuur: leesuren = ca. 60 uur (Berger 260 pp. = 37 uur, opgesplitst in 100 pp. voor Groningen, 100 pp. voor UvA (zie opmerkingen), dus 18 uur; Biechele 120 pp. = 17 uur; digitale syllabus (175 pp. = 25)

 • Maken opdracht(en): presentatie, reflecteren op onderwijsvormen = 14 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: werken aan portfolio = 21 uur

 • Toetsing: Portfolio afmaken = 10 uur (geen tijdstip geroosteerd, alleen maar een deadline)

Totale studielast EC x 28 uur = uur.

 • Bijwonen college:

 • Bijwonen practica:

 • Voorbereiden college:

 • Studiebegeleiding:

 • Bestuderen Literatuur:

 • Maken opdracht(en) :

 • Voorbereiding voor toetsing:

 • Toetsing:

 • Vrij aan te vullen onderdelen:

Toetsing

 • werkstuk, paper e.d. : portfolio, bestaande uit inleiding, verschillende thematische schriftelijke opdrachten die verspreidt over het hele semester bekend gemaakt en na inleveren ook al becommentarieërd werden, conclusie

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;
schriftelijke taalvaardigheid (20 % ), vakinhoudelijk (80%). Beide deelcijfers moeten minimaal met een 5,5 zijn afgerond

Herkansing

De herkansing bestaat uit dezelfde deeltoetsen als de eerste kans. De student dient in het geval van een herkansing allebeide delen te herkansen, ook al heeft hij voor een deel wel een voldoende behaald.

Blackboard

Blackboard Rijksuniversiteit Groningen wordt gebruikt voor: digitale syllabus, tweewekelijkse opdrachten, inleveren portfolio, announcements, en instructies indien van toepassing

Literatuur

wordt noch bekend gegeven

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Laura Fahnenbruck

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Tweejarige Educative master Duits.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144.
Het e-mailadres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.