Prospectus

nl en

Classical Persian Literature

Course
2017-2018

Toegangseisen

Teksten Perzisch 2 en Inleiding Perzische literatuur.

Beschrijving

Dit college bouwt voort op het inleidende college “Inleiding Perzische literatuur” (5851 VIPL) dat in het eerste jaar wordt aangeboden. Aan de hand van de werken van verschillende Perzische dichters zoals Ferdowsi, Attar, Nezami, Amir Khosrow, Rumi, Sa`di, Hafez en Jami, worden de ontwikkelingen in de klassieke poëzie vanaf de tiende tot de zestiende eeuw behandeld. In deze periode maakte de Perzische literatuur een bloeiperiode door, niet alleen in Iran, Afghanistan, de Kaukasus en Centraal-Azië, maar ook in de Indische subcontinent. In dit college gaan we niet alleen in op de functies van de dichters, bijvoorbeeld aan het hof of als mystieke leidsman zoals Rumi. Maar we besteden ook aandacht aan de receptie van de tekst door de eeuwen heen. Aangezien de klassieke poëzie een levende traditie is, schenken we beslist ook aandacht aan het hedendaagse gebruik ervan.
Aan het einde van de cursus kunnen studenten zelfstandig een gedegen analyse geven van een gedicht of (cultuurhistorische) tekst uit de Perzische traditie, waarbij vorm, inhoud, functie receptie aan de orde komen.

Leerdoelen

De student verdiept zich verder in verschillende poëtische genres, de bloei van poëzie en allegorische epische gedichten. Na afronding van de cursus is de student vertrouwd met stijlkenmerken, retorische figuren en mystieke en filosofische symboliek van deze poëzie.

Rooster

Rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Aanmelden

Aanmelden via uSis is verplicht.

A la Carte- en Contractonderwijs

Inschrijving Contractonderwijs
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

 • volgen van college: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

 • prepareren van literaire teksten en secundaire literatuur: 3 uur x 13 weken = 39 uur

 • vertaling: 75 uur

Literatuur

Aanschaffen

 • J.T.P. de Bruijn, Een Karavaan uit Perzië. Klassieke Perzische poëzie, Amsterdam, Bulaaq, 2002 (of latere druk).

 • J.T.P. de Bruijn, General Introduction to Persian Literature, ed. by J.T.P. de Bruijn, London: I.B. Tauris, 2009.

Verder lezen

 • J.T.P. de Bruijn, Persian Sufi Poetry, Richmond 1997.

 • F.D. Lewis, Past and Present, East and West: the Life, Teachings and Poetry of Jalal al-Din Rumi, Oxford: Oneworld, 2000.

 • L. Lewisohn (ed.). Hafiz and The School of Love in Classical Persian Poetry, London: I.B. Tauris, 2010.

 • A.A. Seyed-Gohrab, Layli and Majn‎un: Love, Madness and Mystic Longing in Nezāmi’s Epic Romance, Leiden / Boston: E.J. Brill, 2003.

 • A.A. Seyed-Gohrab, Courtly Riddles: Enigmatic Embellishments in Early Persian Poetry, Amsterdam, Rozenberg Publishers / West Lafayette, Indiana, Purdue University press, 2008. (republished in 2010 at Leiden University Press)

 • A.A. Seyed-Gohrab, (ed.) The Great Umar Khayyam: A Global Reception of the Rubáiyat, Leiden: Leiden University Press, 2012.

 • A.A. Seyed-Gohrab, (ed.) Metaphor and Imagery in Persian Poetry, Leiden/Boston: Brill, 2012.

 • F.J. Steingass, A Comprehensive Persian English Dictionary, London: 1892 (vele herdrukken)

 • John D. Yohannan, The Poet Sadi: a Persian humanist, Lanham: MD, 1987.

 • Opgegeven hoofdstukken of passages uit de belangrijkste naslagwerken.

Toetsing

Toetsing

 • 6 leesverslagen van secondaire literatuur, plus vertalen van Perzische teksten

 • Schrijven van een essay bestaande uit een geannoteerde vertaling en analyse

Weging

 • leesverslagen (40%)

 • essay (60%)

Herkansing

De 6 leesverslagen van secondaire literatuur, plus vertalen van Perzische teksten kunnen niet worden herkanst. Een herkansing van het essay zal plaatsvinden in overleg met de docent. Hierbij zal een nieuwe tekst moeten worden vertaald, geannoteerd en geanalyseerd. Deze herkansing telt mee voor 60 % van het eindcijfer.

Nabespreking tentamen

Nabespreking van het essay indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Informatie

Bij de docent dr. A.A. Seyed-Gohrab