Prospectus

nl en

Hart- en Vaatziekten

Course
2018-2019

Toegangseisen

Zie Ingangseisen thema’s masteropleiding Farmacie

Beschrijving

Het thema Hart- en Vaatziekten is gericht op de farmaceutische zorgverlening aan mensen met cardiovasculaire aandoeningen en/of een verhoogd risico daarop. Hart- en vaatziekten zijn in Nederland de belangrijkste oorzaak van sterfte bij vrouwen en de tweede oorzaak van sterfte bij mannen. Het is dus van belang dat je als apotheker de kwalitatief beste farmacotherapie kunt toepassen om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen of om de aandoeningen optimaal te behandelen. De patiënten gebruiken deze geneesmiddelen vaak levenslang, en hebben een persoonlijke begeleiding nodig. In dit thema leer je over deze aandoeningen en bijbehorende farmacotherapeutische behandelingen en leer je hoe je een consult bij start van behandeling met een receptgeneesmiddel voert. In de eerste twee weken zijn er twee werkgroepen waarin je dit oefent om het te kunnen toepassen in je coschappen. Met een video-opname van een eigen consult ga je, met hulp van de communicatiedocenten, je eigen consultvaardigheden analyseren, zodat je je hierin kan ontwikkelen.

Lijnonderwijs tijdens coschappen
In het tweede coschap ben je al wat meer bekend in de openbare apotheek. Je hebt al verschillende geneesmiddelen voorbij zien komen, maar waar komen die eigenlijk vandaan en waar moet je rekening mee houden als je geneesmiddelen opslaat en distribueert? Binnen de leerlijn Farmaceutisch Beleid wordt daar in dit thema aandacht aan besteed. Daarvoor ga je op pad om de weg van een geneesmiddel te onderzoeken vanaf de groothandel tot aan de patiënt.

Onderzoek en Onderzoeksvaardigheden komen aan bod in werkcolleges over het gebruik en ontwikkeling van evidence-based richtlijnen en het meten van ziekte en gezondheid.

Met betrekking tot de leerlijn Farmaceutische Patiënten Zorg is er veel aandacht voor de patiënt en de begeleiding van de patiënt. Tijdens de coschappen leer je over de begrippen therapietrouw en therapieontrouw in cursorisch onderwijs. Daarbij ga je zelf ondervinden hoe het is om dagelijks geneesmiddelen te gebruiken en hoe je daarmee omgaat in relatie tot therapietrouw. Een ervaring die je kan helpen om patiënten beter te begrijpen. De leerlijn Professioneel Gedrag sluit hier nauw bij aan, en komt aan bod in werkgroepen over diversiteit en interprofessioneel communiceren.

Leerdoelen

In dit thema leer je:

 • de pathofysiologie en behandeling uitleggen van hypertensie, hypercholesterolemie, anemie en cardiovasculaire aandoeningen, waaronder angina pectoris, chronisch hartfalen, perifeer vaatlijden en atriumfibrilleren;

 • de toepassing van primaire en secundaire profylaxe bij hart- en vaatziekten uitleggen;

 • het werkingsmechanisme, de effectiviteit en bijwerkingen van de belangrijkste geneesmiddelen, waaronder bijvoorbeeld ACE-remmers, AT-II-antagonisten, calciumantagonisten, diuretica, cholesterolsyntheseremmers, trombocytenaggregatieremmers en anti-aritmica;

 • de nier- en leverfunctie uitleggen en hun rol bij kinetiek, metabolisme en eliminatie van geneesmiddelen;

 • de stollingscascade uitleggen en de manier waarop geneesmiddelen dit proces op verschillende aangrijpingspunten kunnen beïnvloeden;

 • de farmacotherapeutische behandelstappen bij bovengenoemde aandoeningen
  benoemen, ordenen op basis van patiëntkenmerken en dit, onder andere, wetenschappelijk te onderbouwen;

 • de technieken en vaardigheden van consultvoeren over de start van een behandeling met een receptgeneesmiddel;

 • de belangrijkste begrippen van en factoren die van invloed zijn op de therapie(on)trouw beschrijven en te gebruiken bij medicatiebegeleiding;

 • de wijze van opslag en distributie van geneesmiddelen in de groothandel en in de openbare apotheek te beschrijven;

 • de gebruikelijke termen voor het meten van gezondheid en ziekte te benoemen, toe te passen met voorbeelden;

 • te benoemen hoe een evidence-based richtlijn tot stand komt en hoe je het gebruikt in de praktijk.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Colleges: - hoorcollege (± 15 uur); - responsiecollege (± 10 uur); - werkcollege (± 26 uur); - praktijkreflectie (± 8 uur)
Werkgroepen: - werkgroep (± 12 uur);
Coschappen: - coschappen (± 96 uur)
Toetsing: - tussentoets (± 2 uur) - eindtoets (± 3 uur)

Studielast

Het aantal studiepunten staat bovenaan in het grijze vak achter EC vermeld. 1 EC staat voor 28 uur.

Toetsing

Het eindoordeel van het thema bestaat uit:
1. 60% schriftelijke toetsing (maximaal 100 punten) bestaande uit: a. deeltoets (gesloten vragen) . Hiermee worden maximaal 25 punten behaald b. eindtoets (open vragen) Hiermee worden maximaal 75 punten behaald
Het hertentamen van de schriftelijke toetsing beslaat de studiestof van de deeltoets en de eindtoets tezamen, in een vergelijkbare verhouding
2. 35% eindbeoordeling farmaceutisch coschap
3. 0% of 5% aanwezigheid bij kleinschalig onderwijs

De totale schriftelijke toetsing, alsmede de eindbeoordeling van de praktijk, moeten beide met minimaal een voldoende (5,5 of hoger) beoordeeld zijn om de studiepunten toegekend te krijgen.

Aanwezigheid tijdens kleinschalig onderwijs (praktijkreflecties, werkgroepen, practica en mentoraat) is verplicht. Aanwezigheid bij minimaal 80% van het kleinschalig onderwijs leidt tot 0,5 punt voor het eindoordeel van het thema.

Bij te laat inleveren van opdrachten dient een extra opdracht te worden gemaakt. Eindoordelen van thema’s worden pas vrijgegeven nadat alle opdrachten zijn ingeleverd, met een voldoende beoordeeld en gevalideerd. Dit geldt ook voor de opdrachten uit de coschapapotheek.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

In het tweede thema wordt gebruik gemaakt van de volgende boeken:

 • Essential statistics for the Pharmaceutical Sciences. P. Rowe. 2014 (2e editie).

 • Handboek medische professionaliteit. D. van Tol e.a. 2014.

 • Inleiding Evidence Based Medicine. Offringa. 2013.

 • Rang & Dale’s Pharmacology. H.P. Rang e.a. 2016 (8e editie).

 • Abonnement op Commentaren Medicatiebewaking 2016/2017.

 • Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics. Concepts and applications. M. Rowland, 2011 (4e editie).

Aanmelden

Zie studentenwebsite.

Contact

Via farmacie.HVZ@lumc.nl