Prospectus

nl en

Centraal Zenuwstelsel (alleen voor cohort 2017-2018)

Course
2018-2019

Toegangseisen

Zie Ingangseisen thema’s masteropleiding Farmacie

Beschrijving

In het thema Centraal Zenuwstelsel richt de student zich op de farmacotherapie van neurologische en psychiatrische aandoeningen. De fysiologie en anatomie van de hersenen en zenuwen om vanuit daar de pathogenese, de pathofysiologie en het beloop van de aandoeningen te leren.

Leerdoelen

De student:

 • Kan de pathogenese, pathofysiologie, pathologie, beloop, prognose en risicofactoren van de belangrijkste psychiatrische en neurologische aandoeningen uitleggen;

 • Kan de farmacotherapeutische behandeling benoemen van de belangrijkste psychiatrische en neurologische aandoeningen: de geneesmiddelengroepen (met hun werkingsmechanisme, bijwerkingen, metabolisme en kinetiek) beschrijven, onderscheiden en toepassen, de behandelmogelijkheden benoemen, deze behandeling ordenen op basis van patiëntkenmerken en dit wetenschappelijk onderbouwen;

 • Heeft inzicht in de gevolgen van veelvoorkomende farmacogenetische variaties en kan dit toepassen om de farmacotherapeutische behandeling van een patiënt te optimaliseren;

 • Levert op basis van zijn farmaceutische deskundigheid een deskundige bijdrage aan de ontwikkeling van richtlijnen en zorgprotocollen, rekening houdend met effectiviteit, veiligheid, kosteneffectiviteit en patiëntperspectief;

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit negen weken. In de eerste twee weken wordt cursorisch onderwijs gegeven met onderstaande onderwijsvormen. In week drie tot en met acht loopt de student farmaceutische coschappen in de ziekenhuisapotheek en afdelingen in het ziekenhuis om zich vervolgens in de negende week te kunnen richten op de eindtoets.

In de farmaceutische coschappen zijn er wekelijks twee terugkomdagen die bestaan uit een praktijkreflectie en afwisseling in cursorisch onderwijs.

De onderwijsvormen bestaan uit:
Hoorcolleges, werkgroepen, werkcolleges, zelfstudie, zelfstudieopdrachten, coschappen, praktijkreflectie.

Studielast

Het aantal studiepunten staat bovenaan in het grijze vak achter EC vermeld. 1 EC staat voor 28 uur.

Toetsing

Het eindoordeel van het thema bestaat uit:
1. 60% schriftelijke toetsing (maximaal 100 punten) bestaande uit: a. deeltoets (gesloten vragen) . Hiermee worden maximaal 25 punten behaald b. eindtoets (open vragen) Hiermee worden maximaal 75 punten behaald
Het hertentamen van de schriftelijke toetsing beslaat de studiestof van de deeltoets en de eindtoets tezamen, in een vergelijkbare verhouding
2. 35% eindbeoordeling farmaceutisch coschap
3. 0% of 5% aanwezigheid bij kleinschalig onderwijs

De totale schriftelijke toetsing, alsmede de eindbeoordeling van de praktijk, moeten beide met minimaal een voldoende (5,5 of hoger) beoordeeld zijn om de studiepunten toegekend te krijgen.

Aanwezigheid tijdens kleinschalig onderwijs (praktijkreflecties, werkgroepen, practica en mentoraat) is verplicht. Aanwezigheid bij minimaal 80% van het kleinschalig onderwijs leidt tot 0,5 punt voor het eindoordeel van het thema.

Bij te laat inleveren van opdrachten dient een extra opdracht te worden gemaakt. Eindoordelen van thema’s worden pas vrijgegeven nadat alle opdrachten zijn ingeleverd, met een voldoende beoordeeld en gevalideerd. Dit geldt ook voor de opdrachten uit de coschapapotheek.

Verplichtingen

Aanwezigheid bij alle practica en werkgroepen.

Nabespreking

De nabespreking wordt in principe binnen vier studieweken na de eindtoets gehouden. Meer informatie over datum en tijdstip wordt voorafgaand aan de eindtoets via Blackboard gecommuniceerd.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

In het vijfde thema wordt intensief gebruik gemaakt van de volgende boeken:

 • Essential statistics for the Pharmaceutical Sciences. P. Rowe. 2014 (2e editie).

 • Handboek Farmaceutische Patiëntenzorg. De Gier e.a.

 • Handboek medische professionaliteit. D. van Tol e.a. 2014.

 • Het Geneesmiddel. Buurma e.a. (5e editie)

 • Inleiding Evidence Based Medicine. Offringa. 2013.

 • Practical Pharmaceutics. Bouwman-Boer e.a. 2015 (1e editie).

 • Rang & Dale’s Pharmacology. H.P. Rang e.a. 2016 (8e editie).
  Abonnement op Commentaren Medicatiebewaking 2016/2017

Aanmelden

Zie studentenwebsite.

Contact

Via farmacie.CZS@lumc.nl