Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Lijn Beroepsvorming jaar 2

Course
2018-2019

Beschrijving

De Lijn Beroepsvorming (LBV) is een onderwijsvorm, die zich uitstrekt over de hele bachelor fase. In de LBV staat de ontwikkeling in drie rollen centraal: die van medisch expert, communicator en beroepsbeoefenaar. De LBV in het tweede jaar bestaat uit tien dubbele Patiënt Demonstratie Colleges verzorgd door de afdeling interne geneeskunde en heelkunde, een training Basic Life Support (BLS), 6 werkgroepen Klinisch Redeneren en Consultvoeren, een docentcoachtraject, 3 dubbele colleges medische besliskunde en werkcolleges gericht op complexe communicatieve vaardigheden. Voor het overzicht wordt de BLS ook als apart onderdeel in de studiegids vermeld.

Tijdens de werkgroepen Klinisch Redeneren en Consultvoeren wordt net als in jaar 1 gewerkt met USB opnames. Bij het beoordelen van de filmpjes is er aandacht voor zowel het opbouwen van een arts-patiënt relatie als voor het proces van Klinisch Redeneren. Daarnaast wordt aan de hand van papieren casuïstiek het proces van klinisch redeneren stap voor stap besproken en doorlopen.

Tijdens het DC-traject ondersteunt de docentcoach de studenten – zowel individueel als in werkgroepverband – in hun ontwikkeling in de verschillende CanMed rollen. Het accent ligt daarbij in jaar 2 op het trainen van persoonlijke effectiviteit en op trainen van vaardigheden lichamelijk onderzoek. Studenten werken in dit DC-traject met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Het traject start en wordt afgesloten met een individueel gesprek met de docent-coach.

Studenten houden wederom een e-portfolio bij. Het e-portfolio wordt ingezet als middel om de ontwikkeling in de verschillende rollen in kaart te brengen en bespreekbaar te maken. Daar waar mogelijk zal de stof van de LBV gerelateerd worden aan de leerstof van het de parallel lopende blokken.

Leerdoelen

 1. De student kan bij de vraagstukken die tijdens de Patiënt Demonstratie Colleges en bijeenkomsten KRCV besproken zijn: -De relevante anamnese vragen formuleren. -De alarmsymptomen bij deze klachten benoemen. -Het relevante lichamelijk onderzoek beschrijven en de gegeven uitkomsten interpreteren. -Zinvol aanvullend onderzoek noemen en de gegeven uitkomsten interpreteren.
 2. De student is in staat uit te leggen hoe epidemiologische gegevens de besluitvorming van de arts kunnen beïnvloeden.
 3. De student noemt hardop waar men op let bij het beoordelen van de algemene indruk.
 4. De student kan lege artis de bloeddruk meten en kan een bloeddrukmeting interpreteren.
 5. De student demonstreert dat hij de arteriële pulsaties en lymfklierstations op de juiste plaats kan palperen, hij herkent normale bevindingen en kent in theorie de afwijkende bevindingen.
 6. De student demonstreert dat hij het lichamelijk onderzoek van buik en thorax lege artis kan uitvoeren. Hij herkent normale bevindingen en kent in theorie de afwijkende bevindingen.
 7. De student kent het verschil in open en gesloten vragen en kan deze vraagvormen toepassen.
 8. De student kent de zeven dimensies die uitgevraagd worden bij de hoofdklacht en kan deze toepassen.
 9. De student past de structuur van de anamnese toe: inleiding, vraagverheldering, speciële anamnese, afsluiting.
 10. De student is in staat in een consult zowel het medische spoor te volgen als het arts-patiënten spoor.
 11. De student past tijdens een rollenspel de verschillende aspecten van actief luisteren toe indien de situatie daartoe uitnodigt.
 12. De student past actief luistergedrag toe tijdens een rollenspel met een ongeruste patiënt en met een patiënt die sterk aandringt op verder onderzoek/ verwijzing.
 13. De student is in staat een bondig verslag te maken van de werkgroep-bijeenkomst KRCV volgens de in dit lijnboek opgestelde criteria.
 14. De student past in een rollenspel met medestudenten alle aspecten van motiverende gespreksvoering toe.
 15. De student onderbouwt het belang van: uitlokken van verandertaal, de ander ambivalente gevoelens en gedachten onder woorden laten brengen, bekrachtigen van zelfvertrouwen in het kader van motiverende gespreksvoering.
 16. De student kan vragen, zorgen en verwachtingen van een patiënt verhelderen in een rollenspel.
 17. De student kan informeren naar de culturele achtergrond en gebruiken, voor zover die informatie relevant is voor gezamenlijke besluitvorming.
 18. De student is in staat feedback te geven en te ontvangen volgens de in het lijnboek geformuleerde feedback criteria.
 19. De student toont professioneel gedrag, in zijn omgang met zichzelf, met de werkgroep begeleider, zijn medestudenten en met zijn taken, wat zich uit in: * Op tijd komen. * Studieopdrachten maken. * Verslagen en opdrachten op tijd inleveren. * Op vragen en/of opmerkingen van groepsgenoten en docenten constructief reageren. * Actief deelnemen in discussies en/of maken van een groepsproduct. * Groepsleden ruimte geven bij te dragen aan discussie/opdracht en elkaars mening respecteren.
 20. De student is in staat schriftelijk en mondeling te reflecteren volgens de daarvoor opgestelde criteria.
 21. De student heeft schriftelijk gereflecteerd op: -2 patiënt partner bijeenkomsten. -Studiemotivatie en voortgang en op persoonlijke ontwikkeling in de CanMed competenties Medisch Expert, Communicator, Samenwerker en Beroepsbeoefenaar halverwege en aan het eind van het jaar.
 22. De student heeft een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld, waarin aandachtspunten per competentie geformuleerd zijn en vier SMART geformuleerde leerdoelen zijn beschreven.
 23. De student heeft in samenwerking met een medestudent het kernkwadrant van Ofman toegepast in de ontwikkeling van de competentie samenwerken.
 24. De student heeft inzicht in eigen leerstijl en kan deze desgewenst toelichten.
 25. De student beschrijft verschillende interactiepatronen zoals die beschreven worden in de roos van Leary.
 26. De student hanteert het beroepsgeheim en hanteert gepaste professionele afstand-betrokkenheid tijdens lichamelijk onderzoek.
 27. De student onderbouwt hoe vooroordelen een arts-patiënt relatie kunnen beïnvloeden.
 28. De student geeft bij de zesde DC bijeenkomst een 6-minuten presentatie over zijn inspiratie en persoonlijke ontwikkeling.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Colleges, Patiënt Demonstratie Colleges, docentcoach-traject (werkgroepen en individuele gesprekken), werkgroepen Klinisch Redeneren en Consultvoering.

Studielast

Het aantal studiepunten staat bovenaan in het grijze vak achter EC vermeld. 1 EC staat voor 28 uur.

De hierboven gepubliceerde contacturen betreffen het werkgroep-onderwijs van het docentcoach traject, de werkgroepen Klinisch Redeneren en Consultvoeren en de Patiënt Demonstratie Colleges.

Toetsing

USB-opname arts patiënt gesprek (rollenspel) , werkgroep verslagen, reflectieverslagen, POP, aanwezigheid DC werkgroepen (maximaal 1 afwezigheid), participatie in de werkgroepen, getoond professioneel gedrag, vaardighedentoets lichamelijk onderzoek. Schriftelijke entree-toetsvragen bij DC en KRCV werkgroepen. Het jaar wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (open vragen, multiple-choice vragen en extended matching vragen), waarin het KRCV traject, de PD colleges, de kennis over het lichamelijk onderzoek en theorie van de communicatieaspecten wordt getoetst. Aan alle eisen van het LBV traject moet zijn voldaan voordat het tentamencijfer wordt vrijgegeven. De LBV-2 lijn moet met een positieve beoordeling zijn afgerond om te kunnen starten met de LBV-3 lijn.

De tentamendata zijn beschikbaar op de roosterwebsite.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

De verplichte leerstof voor de werkgroepen en voorbereiding op het schriftelijk tentamen LBV2 bestaat uit bestudering van de onderwerpen die in de LBV2 lijn aan de orde zijn in de volgende literatuur:
1. Lijnboek Lijn Beroepsvorming 2 jaargang 2016-2017
2. Lloyd, M, Bor, R. Communication Skills for Medicine, 3rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2009
3. Grundmeijer, |HGLM, Reenders, K, Rutten, GEHM. Het geneeskundig proces. (5e herziene druk), Reed Business Education, Amsterdam.
4. De Jongh, TOH, de Vries, H, Grundmeijer, HGLM. Diagnostiek van alledaagse klachten. 3e Herziene druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 2011
5. Kumar, P, Clark, M, Clinical Medicine, 8e editie. Met name pg 80-85; 230; 237.
6. Van der Meer J , van der Meer JWM. Anamnese en lichamelijk onderzoek (7e druk), Elsevier Gezondheidszorg, Amsterdam 2014
7. Gooszen e.a., leerboek chirurgie. Bohn Stafleu Van Loghum 2009. Wondgenezing en wondbehandeling, huidinfecties en ulcera, acute buik, appendicitis acuta, cholecystitis, galsteenkoliek, geperforeerd ulcus pepticum, sigmoïd-diverticulitis, pancreatitis, EUG, adnexitis, niersteenkoliek, pyelonefritis, Ileus, hernia lies, veneus systeem, brandwonden, letsels Bovenste extremiteit, letsels onderste extremiteit, fracturen bij kinderen.
8. Medische Besliskunde Collegestof. Grundmeijer (zie 3).
9. Geersing GJ, Hopstaken RM, Riezebos RK. Van waarschijnlijkheidsdiagnose(s) naar de diagnose: theorie van het testen. (Hoofdstuk 4, pag 73-101).

Aanmelden

De aanmelding voor een werkgroep verloopt via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Blackboard module ‘Onderwijszaken GNK’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

LBV2DC@lumc.nl