Prospectus

nl en

Nederlandse Politieke Instituties

Course
2018-2019

Inhoud

In het seminar Nederlandse Politieke Instituties (NPI) wordt aandacht besteed aan één van de voornaamste en centrale instituties van het Nederlandse politieke bestel: het parlement. Diverse aspecten van het Nederlandse parlement komen aan bod, waarbij voortdurend de confrontatie wordt gezocht tussen het juridisch/staatsrechtelijke en het sociaalwetenschappelijke/politicologische perspectief.

Leerdoelen

Leerdoel 1: Het seminar Nederlandse Politieke Instituties (NPI) beoogt deelnemers een grondig overzicht te bieden van diverse aspecten van een van de centrale instituties van het Nederlandse politieke bestel: het parlement.
Leerdoel 2: Deelnemers van NPI oefenen zich in het gebruiken en evalueren van uiteenlopende perspectieven op één en hetzelfde verschijnsel, via het hanteren van een juridisch en politicologisch dubbelperspectief op (aspecten van) het Nederlandse parlement.
Leerdoel 3: Deelnemers oefenen zich in het zoeken van relevante literatuur en het maken van beknopte schriftelijke stukken, waarin men toont zich wetenschappelijke literatuur in korte tijd te hebben eigen gemaakt en die op niveau te kunnen gebruiken.

Eisen

  • Deelnemers wonen alle bijeenkomsten bij en hebben in alle gevallen de voorgeschreven literatuur bestudeerd, evenals de extra relevante literatuur die zelfstandig wordt gezocht en op de betreffende thematiek wordt betrokken. Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij de wekelijks gevraagde inspanning volledig, serieus en op academisch (master)niveau verrichten (zie verder onder ‘Cijfer’). Eventuele (onverhoopte) afwezigheid bij de bijeenkomsten wordt altijd, zo mogelijk vooraf, schriftelijk (e-mail) en gemotiveerd gemeld. Afwezigheid bij meer dan één bijeenkomst betekent in beginsel, ongeacht reden of oorzaak, automatisch uitsluiting van het seminar.

  • Deelnemers hebben voorafgaande aan de bijeenkomsten alle schriftelijke bijdragen van alle (overige) deelnemers bestudeerd.

  • Tijdens bijeenkomsten wordt een actieve, constructieve bijdrage aan de discussie verwacht. Bij de bepaling van het eindcijfer wordt rekening gehouden met kwantiteit en vooral kwaliteit van deze bijdragen. Merk op: lijfelijke aanwezigheid is nog geen participatie!

Toetsing en cijfer

  • Het eindcijfer wordt primair bepaald op basis van de beoordeling van de schriftelijke bijdragen en mede op basis van de participatie gedurende de bijeenkomsten.

  • Het seminar Nederlandse Politieke Instituties (NPI) kent na de besprekingsbijeenkomst van donderdag 6 september 2018 een serie inhoudelijke bijeenkomsten, eens per week (op donderdag; let op: bijeenkomsten hebben een [maximale] duur van 4 uur!). Bij deze bijeenkomsten is telkens, met uitzondering van de afwijkende laatste opdracht, een vraag of opdracht geformuleerd, die in alle gevallen in essentie dezelfde strekking heeft: vanuit het perspectief van het staatsrecht wordt aspect A van het Nederlandse parlement op een bepaalde wijze (te weten: zoals in het basisboek van de hand van Bovend'Eert en Kummeling) beschreven en beoordeeld, maar hoe zien ‘wij’ dat aspect of verschijnsel vanuit sociaalwetenschappelijk en, meer specifiek, politicologisch perspectief? Zien juristen en politicologen hetzelfde als zij kijken naar de inrichting en het functioneren van het Nederlandse parlement of zien zij iets deels of geheel anders, of beoordelen en waarderen zij wat zij zien op uiteenlopende wijze?

  • Hoe maakt u deze opdracht? Allereerst bestudeert u grondig het voorgeschreven deel van het staatsrechtelijke basisboek. Vervolgens zoekt u zelf en zelfstandig wetenschappelijke politicologische literatuur (per week/opdracht ten minste 5 wetenschappelijke artikelen of boekbijdragen) die dezelfde problematiek behandelt. In de wekelijkse notitie (van 800 woorden per keer, ± 10%) schetst u in alle gevallen a) de essentie van het staatsrechtelijke perspectief op het betreffende aspect (in 300 woorden) en b) zet u vervolgens (in 500 woorden) uw politicologische kijk op die zaak uiteen.

  • Elke opdracht wordt beoordeeld, van commentaar voorzien en met een cijfer gewaardeerd. Het eindcijfer van het seminar bestaat primair (voor 80 procent) uit het gemiddelde cijfer van de beste 6 (uit 7; de laatste opdracht is hoe dan ook verplicht) notities of opdrachten; alle opdrachten dienen te worden gemaakt en worden ingeleverd (in ieder geval via Turnitin).

  • Elke opdracht wordt uiterlijk dinsdag 17.00 uur voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst ingeleverd (in ieder geval via Turnitin). Een te laat - en (ook een beetje…) te laat is te laat! - of anderszins incorrect ingeleverde opdracht wordt als gemaakt noch ingeleverd beschouwd.

  • Alle deelnemers lezen ter voorbereiding van de bijeenkomst alle opdrachten van mededeelnemers; deze opdrachten worden in beginsel op de woensdag (zo mogelijk voor 12.00 uur) voorafgaande aan de donderdagbijeenkomst elektronisch verspreid of anderszins ter beschikking gesteld.

Literatuur

  • Het verplichte basisboek is P.P.T. Bovend’Eert, H.R.B.M. Kummeling, Het Nederlandse parlement. Deventer: Wolters Kluwer, 2017. 12e druk.

Aanmelding

Zie Preliminary Information

Rooster

Timetable