Prospectus

nl en

Russische taalverwerving 1B

Course
2018-2019

Toegangseisen

Dit vak kan alleen gevolgd worden in combinatie met Russische grammatica 1B.

Beschrijving

Let op: Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht

Het vak Russische taalvaardigheid houdt zich bezig met spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en leesvaardigheid. Het wordt gegeven in het talenpracticum. Dit biedt de mogelijkheid intensief gebruik te maken van audio- en videomateriaal. Tijdens de lessen worden grammatica en woordenschat actief geoefend. Er wordt veel aandacht besteed aan de actieve productie van de taalvaardigheid zowel mondeling als schriftelijk. Luistervaardigheid en geheugentechnieken worden verder intensief ontwikkeld. De cursus bestaat uit 3 lessen van 2 uur per week (6 uur per week). Om het programma met goed gevolg te kunnen afronden, moet de student zich voorbereiden op de colleges, waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus wordt van de student verwacht dat hij tenminste voldoet aan niveau A1 (gesproken interactie) en niveau A2 (gesproken productie) van het Common European Framework of Reference. Voor lezen en luisteren B1.
In de bachelorfase worden lees-, spreek- en luistervaardigheid verder uitgebouwd in de tweedejaarscursus Russische taalverwerving 2 en door een verblijf van drie maanden in Sint-Petersburg.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totaal 280 uur (10 ec):

 • College 78 uur

 • Huiswerk 198 uur

 • Tentamen 4 uur

Toetsing

 • 4 schriftelijke tussentoetsen

 • Schriftelijk tentamen leesvaardigheid

 • Eindtentamen 3 onderdelen: lezen, luisteren en spreken.

Weging

 • Schriftelijke tussentoetsen 20%

 • Schriftelijk eindtentamen leesvaardigheid 50%

 • Mondeling eindtentamen luisteren en spreken 30%

Herkansing

Het eindtentamen en het leesvaardigheidtentamen kunnen worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Nabespreking van het tentamen vindt plaats tijdens college of op afspraak indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard is het belangrijkste kanaal voor de communicatie met studenten. De syllabus, het rooster, extra oefenmateriaal en mededelingen zullen via Blackboard worden gecommuniceerd.

Literatuur

Verplicht:

 • Louwerse, N. (e.a.). 2016. Pasport v Rossijoe (Deel 2, Tekstboek en Werkboek). Amsterdam

Aanmelding

Eerstejaars studenten worden door de Onderwijsadministratie voor colleges en tentamens aangemeld.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

 • Dit college is niet beschikbaar voor Studeren à la carte.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
L.Anissimova
Studiecoördinator: T. Bouma
Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats

Opmerkingen

Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht. Maximaal 5 colleges semester mogen gemist worden.