Prospectus

nl en

BA thesis Russian Studies

Course
2018-2019

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Het onderwerp van het eindwerkstuk ligt op het terrein van de afstudeerrichting, dus Taal en Cultuur of Geschiedenis, Politiek en Economie. Werkstukken worden begeleid door één van de docenten van het gekozen specialisme. Het eindwerkstuk is een wetenschappelijk verantwoord document van ongeveer 10.000 woorden. In het eindwerkstuk moet ruim gebruik gemaakt moet worden van russischtalige bronnen. Het eindwerkstuk moet worden geschreven volgens voor het relevant specialisme geldige bibliografische conventies.

Leerdoelen

De volgende vaardigheden worden verkregen en ontwikkeld:

 • de vaardigheid om op het terrein van een van de twee afstudeerrichtingen van Russische studies een probleemstelling te formuleren, deze te contextualiseren binnen het vakgebied of binnen een bepaalde methodologie, en hierbij relevante wetenschappelijke informatie te zoeken;

 • de vaardigheid om verzamelde relevante wetenschappelijke informatie (waaronder Russischtalige bronnen) op het terrein van een van de twee afstudeerrichtingen van Russische studies kritisch te selecteren en te evalueren in het licht van een geformuleerde probleemstelling;

 • de vaardigheid om kritisch te reflecteren op het eigen onderzoek, daarbij open staand voor mogelijke alternatieve argumenten.

 • de vaardigheid om resultaten van eigen onderzoek op het terrein van een van de twee
  afstudeerrichtingen van Russische studies zowel schriftelijk als mondeling op zorgvuldige, gestructureerde en overtuigende wijze te presenteren voor een academisch publiek (peers);

 • de vaardigheid om resultaten van eigen onderzoek op heldere wijze te verwoorden (mondeling of schriftelijk) naar een breder algemeen publiek.

Rooster

Het scriptieseminar omvat ten minste vijf bijeenkomsten.

 • Introductie (22 februari)

 • Presentatie van scriptievoorstel (29 maart)

 • Presentatie van definitief scriptievoorstel en literatuurstudie (26 april)

 • Presentatie van onderzoeksresultaten (17 mei)

 • Peer-review van de tekst (14 juni)

Deelname aan de bijeenkomsten van het scriptieseminar is verplicht.

Onderwijsvorm

Scriptie of eindwerkstuk BA

Studielast

280 uur (10 EC)

 • Bijwonen college: 10 uur

 • Studiebegeleiding: 10 uur

 • zelfstandige studie: 260 uur

Toetsing

 • Scriptievoorstel en presentatie van het scriptievoorstel (10% van het eindcijfer). Deadline: 29 maart.

 • Literatuurstudie en presentatie van de literatuurstudie (20% van het eindcijfer); ca. 2000 woorden. Deadline: 26 april. De literatuurstudie kan worden verwerkt in het eindwerkstuk.

 • Eindwerkstuk en presentatie van onderzoeksresultaten (70% van het eindcijfer); 10.000 woorden (met een marge van tien procent en inclusief bronnenlijst). Deadline: 30 juni.

Eventuele onvoldoendes voor het scriptievoorstel en de literatuurstudie kunnen worden gecompenseerd met het cijfer voor het eindwerkstuk. Voor het eindwerkstuk moet minimaal een 6,0 worden gehaald.

Voor de beoordeling van het eindwerkstuk wordt gebruik gemaakt van het facultaire beoordelingsformulier. .

Wanneer de eindversie ingeleverd is en voldoende is bevonden, moet de student deze versie uploaden in het scriptierepositorium.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

n.v.t.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Vakcode 5643V006.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. O.F. Boele

Studiecoördinator: mw. drs. T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing