Prospectus

nl en

Italiaans: Italiano III (Taalvaardigheid keuzevak voor niet hoofvakstudenten Italiaans)

Course
2018-2019

Toegangseisen

Italiano II of equivalente kennis.

Beschrijving

In deze cursus staat het leren van de Italiaanse taal centraal. Aandacht wordt besteed aan de volgende vaardigheden: luisteren, lezen, gesproken interactie en gesproken productie. De taalactiviteiten dienen als uitgangspunt voor reflectie zowel over de linguïstische competenties (grammatica, woordenschat, fonologie, etc.) als over de sociolinguïstische en interculturele competentie.

Leerdoelen

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid beoogt de cursus aan het einde van het blok de volgende doelen, uitgesplitst naar de genoemde aspecten, te bereiken:

Luisteren: B1
Lezen: B1
Gesproken interactie: A2/B1
Gesproken productie: B1
Geschreven productie: –

Voor een gedetailleerde beschrijving zie Blackboard.
Aan het einde van de cyclus is de student in staat om luister-, lees-, en spreekopdrachten uit te voeren op een niveau dat overeenkomt met het niveau van de gestelde doelen binnen het Europees referentiekader.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Het geleide leerproces voltrekt zich middels werkcolleges waarbij op basis van thematisch geordende hoofdstukken individuele opdrachten en groepsopdrachten worden uitgevoerd.
Het gaat hierbij om wekelijks 2 uur college en een behoorlijk aantal uren zelfstudie.

### Studielast
Totale studielast:140 uur
Colleges: 12 uur
Zelfstudie: 125 uur
Toetsing: 3 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Toetsing

Beoordeling/samenstelling van het eindcijfer:
Luisteren (20% van het cijfer): A2/B1
Lezen (20% van het cijfer): A2/B1
Mondelinge productie en interactie (20% van het cijfer): B1 mondelinge productie, A2/B1 mondelinge interactie
Vocabulaire (20% van het cijfer): minimum correct 75%
Grammatica (20% van het cijfer): minimum correct 75%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door

  • bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

  • aanvullende eisen: twee van de vijf deelcijfers onvoldoende (minimaal 5,0) zijn toegestaan, mits het gemiddelde eindcijfer van de module voldoende is. Alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Herkansing

Luisteren (20% van het cijfer): A2/B1
Lezen (20% van het cijfer): A2/B1
Mondelinge productie en interactie (20% van het cijfer): B1 mondelinge productie, A2/B1 mondelinge interactie
Vocabulaire (20% van het cijfer): minimum correct 75%
Grammatica (20% van het cijfer): minimum correct 75%

Het eindcijfer voor de herkansing van de cursus komt tot stand door

  • bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

  • aanvullende eisen: twee van de vijf deelcijfers onvoldoende (minimaal 5,0) zijn toegestaan, mits het gemiddelde eindcijfer van de module voldoende is. Alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • M.Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 2, libro di classe, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-526-4 / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-526-9

  • M.Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 2, libro di casa, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-551-5 / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-551-1 (met audioCD)

  • E. Odelli, Compito4 – Grammatica di base ed eserciziario per l’apprendimento dell’italiano come lingua straniera, Leiden, 1996-2007. Online beschikbaar op de website

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

N.B.: De taalvaardigheidsvakken voor hoofd- en keuzevakstudenten zijn verschillend. Keuzevakstudenten dienen zich in te schrijven voor de vakken Italiano I, Italiano II en Italiano III).

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Drs. E. Odelli