Prospectus

nl en

Text image analysis 2: poetry, non-mainstream cinema

Course
2018-2019

Toelating

N.v.t.

Beschrijving

Tijdens dit college richten we ons op de analyse van poëzie en “andere” cinema in de breedste zin des woords. Doel is om zulke teksten uiteindelijk beter onderbouwd te kunnen interpreteren. Dat is alleen mogelijk indien we de interpretatie van de tekst proberen uit te stellen door eerst meer informatieve elementen in de tekst te verzamelen. De nadruk ligt daarom op het leren van en oefenen met tekstanalytische begrippen. Het college sluit aan bij, en bouwt voort op, de kennis die bij het college Tekst-beeld analyse 1 is opgedaan.
Tijdens de eerste helft van het college staat poëzie centraal. Onderwerpen die worden behandeld zijn de specifieke poëtische leeshouding en taalsituatie, poëzie in relatie tot de traditie, en poëtisch taalgebruik. We zullen zien dat sommige onderwerpen en begrippen die in dit eerste deel aan de orde wordt gesteld, zoals toop en metafoor, op analoge wijze kunnen worden gebruikt bij de analyse van bijvoorbeeld non-narratieve elementen in film. In de tweede helft zullen we reflecteren op mediumspecifieke en mediumoverstijgende eigenschappen van “andere” cinemas zoals stucturele film, installatiekunst, documentaire, animatie, commercials, televisie series, en muziek video’s). Hierbij zullen we stilstaan bij elementen als Enunciatie, ritme en beeldrijm, het gebruik van topen, metaforen, metonomie en allegorie.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

 • heeft de student kennis van en inzicht in de verschillende taalsituaties in poëzie, en non- narratieve cinema;

 • beschikt de student over het geduld en de vaardigheid om te kunnen close-readen;

 • is de student in staat relevante aspecten en elementen in een tekst kunnen herkennen, benoemen en interpreteren (systematisch analyseren);

 • is de student in staat interpretaties te onderbouwen en te verdedigen in een lopend betoog.

Rooster

Collegerooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Colleges: 26 uur

 • Zelfstudie: 114 uur

Toetsing en weging

 • Participatie poëzie: (10%)

 • Mid-termpaper poëzie: (40%),

 • End-term paper andere cinema: (50%)

Het eindcijfer voor dit onderdeel is het gewogen gemiddelde van de twee schrijfopdrachten (beide schrijfopdrachten moeten voldoende zijn) en de participatie bij poëzie.

Herkansing en weging

Bij onvoldoende resultaat bestaat de herkansing uit een nieuwe schrijfopdracht van gelijke aard binnen een beperkte tijd.
Er is geen herkansingsvorm voor de participatie bij poëzie.
Het eindcijfer voor dit onderdeel is het gewogen gemiddelde van de twee schrijfopdrachten (beide schrijfopdrachten moeten voldoende zijn) en de participatie bij poëzie.

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

 • Ernst van Alphen, e.a. Op poëtische wijze: Handleiding voor het lezen van poëzie. Bussum: Coutinho, 1996.

 • Artikelen op Blackboard.

 • Diverse poëtische teksten (online of via Blackboard)

 • Een selectie van ‘andere’ cinema teksten (online, via Blackboard, of aangeboden tijdens screening) .

Aanmelden

Inschrijven via uSis voor colleges, tentamens en papers is verplicht.
Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar door de onderwijsadministratie ingedeeld in de werkgroepen.

Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman

Aanmelding voor contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent
mevr. Dr. A.L.B. van Weyenberg of mevr. Dr. P. Hesselberth.

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.