Prospectus

nl en

Cinema: Avant-garde (Movements 2)

Course
2018-2019

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Dit college is het tweede in de reeks van stromingen colleges binnen de Filmtrack. We staan hierin stil bij de historische avant-gardes van het interbellum, zoals het Futurisme, het constructivisme, de Russische montage school, Dada en het Surrealisme, als ook bij de Amerikaanse underground en avant-garde cinema van de jaren 60 en de politieke avant-gardes van de jaren 70. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de manier waarop avant-garde filmmakers en -stromingen de specifieke kenmerken van cinema verkennen, vaak in relatie tot andere kunstvormen, als ook in relatie tot de snel opkomende massacultuur. Tevens staan wij stil bij de manieren waarop avant-garde filmmakers hebben geprobeerd typisch moderne verschijnselen, zoals de opkomst van de metropool en de massa, de technologische reproduceerbaarheid van beeld en geluid, en een veranderende ervaring van tijd en ruimte middels cinema weer te geven, te becommentariëren en te doorbreken. Naast films, historische berschijnselen en de nodige theoretische reflecties, zullen in deze cursus ook een aantal andersoortige teksten worden aangereikt en besproken, zoals een manifesten en een getuigschrift.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de meest invloedrijke stromingen c.q. ontwikkelingen binnen de avant-garde cinemas van de jaren 1920 en 1960/70;

  • heeft de student kennis van en inzicht in de belangrijkste discussies en theorieën hierover

  • is de student in staat deze tendensen en discussies historisch te situeren

  • kan de student verschillende (film-)theoretische opvattingen die over deze stromingen bestaan herkennen, begrijpen en parafraseren

  • is de student in staat de student stijlkenmerken, (vertel)procédé‘s, en typerende cinematografische technieken behordende tot de besproken avantgardes herkennen, benoemen en interpreteren.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Colleges: 26 uur
Zelfstudie: 110 uur
Toetsing: 4 uur

Toetsing en weging

Paper (30%)
Take-home tentamen (70%)

Herkansing en weging

Take-home tentamen (70%). De Paper kan niet herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: mededelingen; het ter beschikking stellen van literatuur en ander studiemateriaal; discussiefora; het stellen van tussentijdse vragen aan medestudenten; safe-assign.

Literatuur

Artikelen op Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis voor colleges, tentamens en papers is verplicht

Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent
mw. Dr. P. Hesselberth.

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.