Prospectus

nl en

Inleiding Chinees Recht

Course
2018-2019

Toegangseisen

Dit vak is bedoeld voor tweedejaarsstudenten in Chinastudies, International Studies en Rechtsgeleerdheid.
Studenten met een niet-Chinastudies achtergrond wordt aangeraden te lezen: Pieke, F., China: een gids voor de 21e eeuw, Amsterdam University Press, 2016.
Studenten met een niet-juridische achtergrond wordt aangeraden te lezen: Honoré, Tony, About Law: An Introduction, Oxford University Press, 1995.

Beschrijving

Sinds de bijna-doodervaring van het Chinese rechtssysteem tijdens de Culturele Revolutie, heeft een enorme verandering plaatsgevonden. Er zijn instituties gesticht en ontwikkeld, er zijn duizenden wet- en regelgevende documentengepubliceerd, en de advocatuur en de rechtsgeleerdheid zijn opgebloeid. De vraag is echter wat dit betekent voor de positie en rol van het recht in het beheer van politieke, economische en maatschappelijke processen in China.
In dit vak wordt de evolutie van het Chinese rechtssysteem bestudeerd in het licht van de politieke en maatschappelijke omgeving waarin het zich de laatste drie decennia heeft ontwikkeld. Het is onderverdeeld in drie delen. Het eerste deel (colleges 1 en 2) behandelt de lokale en theoretische context. Het tweede deel (colleges 3 – 8) overloopt een aantal thematische gebieden. In het derde deel (colleges 9-12) presenteren studenten in groep een aantal case studies, die meer concreet inzicht bieden in de tot dan toe geziene stof.
Daarnaast schrijven studenten een paper (ca. 2500 woorden). Zij kunnen kiezen uit een lijst onderwerpen die bij aanvang van het vak ter beschikking wordt gesteld.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak heeft tot doel studenten in staat te stellen om (1) een gegronde feitelijke kennis over het Chinese rechtsstelsel op te bouwen, inclusief de samenstelling van de bureaucratische structuur en de inhoud van behandelde originele stukken; (2) inzicht te verwerven in de dominante academische theorievorming in het veld van het Chinese recht; (3) deze kennis en inzicht te gebruiken om het recht te plaatsen binnen de bredere context van de moderniserende Chinese staat.

Specifieke leerdoelen:

 • Het identificeren en contextualiseren van politiek-juridische actoren en structuren.

 • Het identificeren en verklaren van kernelementen in de behandelde thematische gebieden

 • Het kunnen toepassen van inhoudelijke kennis en theoretisch inzicht in de behandeling van een specifieke rechtsgebeurtenis.

 • Een academische onderzoeksvraag in schriftelijke vorm kunnen beantwoorden over een verwant onderwerp.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Colleges 1 en 2: Hoorcolleges (2 uur)

 • Colleges 3 – 8: Werkgroepen: studenten presenteren in groepjes een antwoord op vooraf gestelde korte onderzoeksvragen tijdens het eerste uur. Tijdens het tweede uur behandelen tutor en studenten dan samen hoe de antwoorden op deze vragen verband houden met de bredere objectieven van het vak.

 • Colleges 9 – 12: Presentaties: studenten presenteren in groepjes, gevolgd door discussiesessie. Presentaties duren c. 20-25 minuten, 2 presentaties per college.

Studielast

 • Totale studiebelasting: 140 uur.

 • Colleges: 2 x 12 hr: 24 uur.

 • Verplichte literatuur (Colleges 1-8): 5 hr/college: 40 uur

 • Voorbereiding presentatie: 8 uur.

 • Eindwerkstuk: 68 uur.

Toetsing

 • Aanwezigheid + voorbereiding colleges: 30%

 • Groepspresentatie: 30%

 • Paper: 40%

De voertaal in het vak en voor de toetsing is Nederlands.
Een student kan slechts een eindresultaat voor dit vak krijgen indien alle deelvereisten getoetst zijn. Deelresultaten kunnen niet worden gecompenseerd.
Een herkansing voor aanwezigheid, voorbereiding en groepspresentatie is niet mogelijk. Een herkansing voor de paper is mogelijk indien (1) de eerste versie een serieuze poging was; (2) de student niet geslaagd is voor zowel paper als het volledige vak; en (3) het nog mogelijk is voor het vak te slagen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt om bronnen, literatuur, extra informatie en aankondigingen voor studenten beschikbaar te maken. Papers dienen te worden ingediend via SafeAssign.

Literatuur

Een reader met literatuurlijst wordt beschikbaar gemaakt voor aanvang van het vak, via BlackBoard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dr. R. Creemers

Opmerkingen

Geen.