Prospectus

nl en

Cultural History of Anatolia

Course
2019-2020

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Anatolië , het huidige Turkije, wordt van oudsher gezien als brugland tussen Oost en West en kent een rijke geschiedenis. Dit college zal de vroegste periode van dit gebied behandelen, van de prehistorie tot ca. 1000 v. Chr. Het zwaartepunt ligt daarbij op de geschiedenis van het Hettitische rijk (ca. 1650-1180 v. Chr.), één van de grootmachten van het oude Nabije Oosten in de Late Bronstijd. Uit deze periode is een groot aantal kleitabletten aan ons overgeleverd – geschreven in de Indo-Europese taal Hetttisich – die een schat aan informatie bevatten. Naast een historisch overzicht zal in dit college aandacht worden besteed aan de religie, cultuur, rechstpraak, literatuur van het Hettitische rijk en internationale betrekkingen met de rest van het oue Nabije Oosten en het Aegeïsch gebied.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in de cultuurgeschiedenis van Anatolië in de context van het oude Nabije Oosten en het Aegeïsch gebied.

  • Kennismaking met primaire bronnen (in vertaling) als basis van historisch onderzoek

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Hoorcolleges: 2 uur p/w x 13 weken: 26 uur
Bestuderen verplichte literatuur en voorbereiding tentamen: 114 uur

Toetsing

De toetsing vindt plaats d.m.v. twee schriftelijke toetsen. De tussentoets bestrijkt de stof van het eerste blok; de eindtoets bestrijkt de stof van het tweede blok. Het eindcijfer bestaat uit het gemiddelde van beide toetsen. Bij een onvoldoende moet de hele stof (beide blokken) door middel van een schriftelijke toets herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Bij dit college zal gebruik worden gemaakt van Blackboard voor het beschikbaar stellen van studiemateriaal.
Aanmelden op Blackboard

Literatuur

Handboek: Trevor Bryce, The Kingdom of the Hittites, Oxford 2005.
Aanvullende literatuur wordt op Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Mw. Dr. W.J.I. Waal