Prospectus

nl en

Bachelor’s Thesis Dutch Studies

Course
2018-2019

Toegangseisen

De vakken van het eerste en het tweede jaar moeten afgerond zijn.

Beschrijving

Ter afsluiting van het BA-programma Nederlandkunde schrijft de student zelfstandig een werkstuk in het Nederlands dat aansluit bij een van de werkcolleges in de gekozen specialisatie. Er zijn in het BA-programma Nederlandkunde vier specialisaties: Nederlandse letterkunde, taalkunde, geschiedenis en kunstgeschiedenis. De student wordt bij het schrijven van het werkstuk begeleid door een van de docenten. Wie dat is, hangt af van de specialisatie en het onderwerp. Studenten wordt aangeraden om tijdig, bij voorkeur in het eerste semester van het derde jaar, te beginnen aan het werkstuk. De deadline voor het inleveren van het BA-werkstuk is 17 juni 2019.

Leerdoelen

Het werkstuk wordt geschreven naar aanleiding van een of meer derdejaars werkcolleges. De studenten wordt met klem aangeraden om 30 EC aan keuzevakken te kiezen op het gebied van de specialisaties Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Letterkunde of Taalkunde. Omdat de studenten afstuderen als BA Nederlandkunde/Dutch Studies moeten zij een ‘Nederlandkundig’ onderwerp kiezen, en daarvoor is het nodig dat zij hun werkstuk schrijven in het verlengde van een of meer keuzevakken gevolgd in hun specialisatieruimte.

De student leert tijdens het schrijven van het werkstuk een probleemstelling / onderzoeksvraag te laten aansluiten bij een of meer van de in de specialisatie gekozen colleges.

In het BA-werkstuk leert de student verslag doen van een zelfstandig uitgevoerd onderzoek van beperkte omvang en reikwijdte.

Daarnaast geeft het schrijven van het werkstuk de student gelegenheid om verdere expertise te verkrijgen in het:

 • afbakenen van het onderwerp van het onderzoek

 • bepalen van de probleemstelling en werkopzet

 • verzamelen van data

 • trekken van conclusies

 • bepalen van aanbevelingen

Student moet voorts in staat zijn om:

 • een goed geformuleerde, samenhangende en degelijk geargumenteerde tekst te schrijven waarbij het ERK-niveau van schrijfvaardigheid van het niveau B2 of hoger getuigt

 • correct, helder, wetenschappelijk taalgebruik te hanteren,volgens de conventies van het genre

 • het onderwerp van het werkstuk theoretisch te onderbouwen

 • verantwoord om te gaan met gebruik van literatuur- en empirische bronnen

 • te kiezen voor relevante bronnen en data

 • degelijk te argumenteren, met interne logica van het betoog, onderscheid makend tussen empirisch gefundeerde uitspraken en meningen, veronderstellingen en vooroordelen

Rooster

N.v.t.

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Studielast

280 uur voor het scriptieseminar, voorbereiden van het BA-eindwerkstuk, het verzamelen en lezen van de literatuur en het schrijven van het BA-werkstuk.

Toetsing

Het eindwerkstuk van de bacheloropleiding heeft een studielast van minimaal 10 ECTS, als richtlijn geldt een omvang van ongeveer 10.000 woorden inclusief noten, bibliografie en bijlagen. De toetsing van het eindwerkstuk vindt plaats met behulp van een beoordelingsformulier dat bij de begeleiders of de studiecoördinator ter inzage is. Zie ook de Facultaire regeling BA-werkstuk

Herkansing

Indien het bachelor eindwerkstuk niet voldoet aan de gestelde eindtermen, heeft de student één herkansingsmogelijkheid.

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

Afhankelijk van het onderwerp van het BA-eindwerkstuk. Wordt in overleg met de student opgegeven.

Aanmelden

Alle studenten die in 2018-2019 willen afstuderen, dienen zich vóór 1 december 2018 aan te melden. Dat kan door een e-mail te sturen aan de studiecoördinator, I. Zagar, met een cc aan de specialisatiedocent:

Aanmelding via uSis is niet van toepassing.

Contact

Met specifieke vragen kunnen studenten contact opnemen met

Voor algemene vragen kan contact opgenomen worden met de studiecoördinator, I. Zagar.
Voor administratieve vragen kunnen studenten zich wenden tot Onderwijsadministratie Van Eyckhof.

Opmerkingen

In de zomer worden er geen werkstukken meer begeleid. Bij een onvoldoende eindversie kan de student pas weer in september op begeleiding rekenen. De opleiding organiseert in het eerste semester evenwel geen scriptieseminar. Studenten dienen dan het facultaire scriptieseminar te volgen (met individuele inhoudelijke begeleiding door een docent van de opleiding).
De deadline voor het inleveren van het BA-werkstuk is 17 juni 2019.