Prospectus

nl en

Woordenschat/Schrijven, Taalvaardigheid II

Course
2018-2019

Toegangseisen

Taalvaardigheid I: Schrijven 1B en Woordenschat 1B.
Of een gelijkwaardig niveau. Dit ter beoordeling van de docent.
Als er plaats is, mogen ook uitwisselingsstudenten Nederlandkunde aan dit college deelnemen.
Dit college is niet toegankelijk voor studenten met Nederlands als moedertaal.

Beschrijving

In het eerste jaar hebben studenten de meest frequente woorden van het Nederlands geleerd, maar het is nodig die woordenschat te vergroten. Met behulp van oefeningen bij Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen wordt zowel de alledaagse als de academische woordenschat vergroot met ruim 1500 woorden.
Tijdens het semester lezen en bespreken we artikelen die betrekking hebben op de Nederlandse taal en taalverwerving. De studenten schrijven vijf teksten naar aanleiding van deze artikelen. Een deel van het college wordt besteed aan het bespreken van de essays: veelgemaakte fouten, tekstopbouw, etc. We zullen dit deels doen door elkaars stukken te becommentariëren.

Leerdoelen

woordenschat
receptieve woordenschat uitbreiden met 1500 woorden
verfijnen van de productieve elementaire en basiswoordenschat zodat geen misverstanden meer optreden en student in staat is de woordkeus te variëren
leesvaardigheid
populair / inleidend wetenschappelijke tekst, column, studieboek
studenten kunnen:
lange tekst (of bijv. bibliografie) oriënterend lezen om ze zien of die bruikbaar is
hoofdpunten begrijpen bij eerste lezing
lexicale en grammaticale signalen herkennen om standpunt van de auteur af te leiden
details begrijpen na herlezen
schrijfvaardigheid / academische vaardigheden
informatie, standpunten en argumenten uit div. bronnen bijeenvoegen (bijv. in schema, handout, mindmap, ppt)
standpunten en argumenten van een auteur correct weergeven in uitgewerkte tekst
mondelinge vaardigheden
informatie, standpunten en argumenten van een auteur correct weergeven in een klein groepje
op basis van informatie/ argumenten van anderen eigen mening formuleren
grammatica in geschreven tekst
grammatica leidt niet tot misverstanden
gebruik wwtijden (incl passief) flink verbeteren
de/het en bijpassende adjectieven correct na check
gebruik onbep/bep lidwoord verbeteren
spelling & leestekens
spelling foutloos mbv spellingschecker (enkele lastige kwesties uitgezonderd)
leestekengebruik .,?! ;:
tekstsamenhang
correct gebruik van signaalwoorden om de structuur van tekst en alinea aan te geven
samenwerkings- een leervaardigheden
sociaal en communicatief optreden in samenwerkingssituaties
constructief feedback geven aan medestudenten in een groepje
feedback ontvangen van medestudenten in een groepje
in staat zijn eigen mening/argumenten te herzien en kritiek te verwerken

Rooster

Raadpleeg het rooster van Nederlandkunde/Dutch Studies

Onderwijsvorm

Werkcollege, aanwezigheid is verplicht

Studielast

De totale studielast is 140 uur

 • colleges: 26 uur

 • toetsen en tentamens: 8 uur

 • woorden leren, college voorbereiden en huiswerkopdrachten maken: 106 uur

Toetsing

Toetsing en weging

Woordenschat (50%): er zijn drie woordenschattentamens, afgenomen op de computer. Alle drie de tentamens moeten voldoende (minimaal 5,5) zijn. Voor alle tentamens is een herkansing mogelijk.
Schrijven (50%): Studenten houden gedurende het semester een portfolio bij met daarin al hun werk en reflectie daarop. Zij moeten laten zien vorderingen te hebben gemaakt op de bovenstaande punten.
De eindtermen voor de geschreven stukken zijn:

 • standpunten en argumenten van een auteur correct weergegeven

 • correct gebruik van signaalwoorden om de structuur van tekst en alinea aan te geven

 • geen misverstanden veroorzaakt door woordgebruik of grammatica

 • plaats/vorm werkwoorden correct, uitgezonderd lastige constructies

 • de/het en bijpassende adjectieven correct na check

 • spelling foutloos mbv spellingschecker (enkele lastige kwesties uitgezonderd)

 • leestekengebruik .,?! ;:

Naast de stukken die tijdens het semester worden geschreven, is er aan het eind van het semester een schrijftentamen waarbij studenten een stuk schrijven naar aanleiding van een kort artikel dat zij hebben kunnen voorbereiden. Dit tentamen moet in ieder geval voldoende (minimaal 5,5) zijn en mag niet meer dan 10% van het totaal aantal woorden aan fouten bevatten.
Onvoldoende stukken worden in overleg met de docent herschreven en verbeterd.

Herkansing

Alle drie woordenschattentamens kunnen een keer herkanst worden. Onvoldoende stukken voor schrijven worden in overleg met de docent herschreven en verbeterd.
Ook het schrijftentamen kan een keer herkanst worden.
De deelcijfers zijn alleen geldig in het studiejaar waarin ze zijn toegekend. Als het eindcijfer onvoldoende is, moet de student in het daaropvolgende jaar alle onderdelen opnieuw halen.

Nabespreking tentamen/werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen/werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen/werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Bij deze cursus wordt Blackboard gebruikt voor het beschikbaar maken van materialen, voor het inleveren van huiswerk en voor toetsing.

Literatuur

 • Loo, van e.a., Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen (Intertaal 2016, ISBN 9789054516989). Verkrijgbaar via Intertaal

 • Overig materiaal wordt beschikbaar gesteld via Blackboard

Aanmelden

IInschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Bij problemen met de inschrijving in usis neem contact op met het secretariaat

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunnen studenten contact opnemen met de docent mw. L.M. Winkelmolen
Algemene vragen kunnen beantwoord worden door de studiecoördinator, mw. I. Zagar
Voor administratieve vragen, bijv. bij problemen over de inschrijven in uSis, kunnen studenten zich wenden tot Onderwijsadministratie Van Eyckhof.

Opmerkingen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van de Nederlandse taal