Prospectus

nl en

Combinatoriek & Optimalisering

Course
2019-2020

Omschrijving

Het vak Combinatoriek en optimalisering is het eerste van de vier vakken die in Leiden het besliskundecurriculum vormen. Zoals de naam doet vermoeden, bestaat het vak min of meer uit twee delen. Het eerste gedeelte is meer theoretisch en legt een basis in de combinatoriek, plat gezegd het vakgebied dat draait om 'dingen tellen'. Het tweede gedeelte is meer toegepast en behandelt een aantal optimaliseringsmethoden waaronder dynamische en lineaire programmering, met als doel een wat algemene introductie te geven in het modelleren en algoritmisch benaderen van problemen. Ter onderstreping van dit doel horen er bij dit vak ook een set modelleeropgaven.

Er worden twee besliskundevakken in het tweede en derde jaar van de Bachelor gegeven: Discrete besliskunde en Stochastische besliskunde. Beide zijn keuzevakken in het tweede en derde jaar. Combinatoriek en optimalisering is als voorkennis voor Discrete besliskunde nodig, maar niet voor Stochastische besliskunde (zie de betreffende vakpagina’s). Voor verdere informatie over het besliskundecurriculum in Leiden, zie Link

Voorkennis

Lineaire Algebra 1 en Programmeermethoden

Werkvorm

Wekelijks 2 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege

Tentaminering

Het eindcijfer van het vak is opgebouwd uit drie delen, te weten:

  • 4 huiswerkopgaven (20%)

  • 1 modelleeropgave (die in koppels gemaakt mag worden) (10%)

  • schriftelijk tentamen (70%)

Voor zowel het inleverdeel (huiswerk en modelleeropgave tezamen) als voor het tentamen moet ten minste een 5 gemiddeld behaald zijn.

Verplichte literatuur

Collegedictaat. Dit is vanaf eind januari 2020 beschikbaar om te downloaden van de webpagina van het vak. Ook zal het vanaf begin februari 2020 in gedrukte vorm te koop zijn.

Extra informatie

De weekplanning is vanaf eind januari 2020 te zien op de webpagina. Voor de cijferregistratie en het doen van belangrijke mededelingen wordt ook een Blackboardpagina gebruikt; ook hierover komt meer informatie beschikbaar op de webpagina.

Website

Website