Prospectus

nl en

Wetenschapsfilosofie

Course
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus wordt een inleiding gegeven tot de belangrijkste onderwerpen van de wetenschapsfilosofie: wetenschappelijke verklaringen, natuurwetten, causaliteit, de aard en structuur van theorieën, realisme en anti-realisme, inductie en confirmatie, relativisme en de objectiviteit van wetenschap. Door middel van primaire teksten raakt de student vertrouwd met bekende 20e-eeuwse wetenschapsfilosofen als Hempel, Popper, Kuhn, Quine, Feyerabend en Laudan.

Leerdoelen

Doelstellingen

Doel van de cursus is de student kennis te laten maken met de belangrijkste theorieën en ideeën in de moderne wetenschapsfilosofie en te trainen in het lezen en bediscussiëren van filosofische artikelen in dit vakgebied.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de belangrijkste onderwerpen van de wetenschapsfilosofie: wetenschappelijke verklaringen, natuurwetten, causaliteit, de aard en structuur van theorieën, realisme en anti-realisme, inductie en confirmatie, relativisme en de objectiviteit van wetenschap.

 • de ideeën van een aantal bekende 20e-eeuwse wetenschapsfilosofen zoals Hempel, Popper, Kuhn, Quine, Feyerabend en Laudan.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • de belangrijkste theorieën en ideeën uit de hedendaagse wetenschapsfilosofie te reproduceren;

 • tegenover deze ideeën zelf een standpunt in te nemen en dit te verdedigen;

 • zelfstandig een filosofisch artikel te bestuderen en hierover een standpunt in te nemen.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2018-2019

 • Filosofie, BA2 – BA Plus-traject

 • Filosofie, BA2 – Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (2 uur per week)

 • Tutorial (2 uur per week)

Voor zowel het college als het tutorial geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast (5 EC x 28 uur): 140 uur.

 • Bijwonen colleges (13 x 2 uur): 26 uur

 • Bijwonen tutorials (13 x 2 uur): 26 uur

 • Toetsing: maken van schriftelijke tentamens (2 + 3 uur): 5 uur

 • Wekelijkse voorbereiding colleges en tutorials: 13 x 4 = 52 uur

 • Voorbereiding tentamens: 31 uur

Toetsing

 • Schriftelijk deeltentamen (40% van het eindcijfer)

 • Schriftelijk eindtentamen (60% van het eindcijfer)

Voldoende aanwezigheid bij colleges en voorbereiding van opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de tentamens.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen.

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een schriftelijk tentamen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer.

Voldoende aanwezigheid bij colleges en voorbereiding van opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • informatievoorziening

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • Alex Rosenberg, Philosophy of Science, third edition, Routledge, ISBN 9780415891776. (Let op: koop niet per ongeluk van dezelfde auteur Philosophy of Social Science!)

 • Yuri Balashov & Alex Rosenberg, Philosophy of Science: Contemporary Readings, Routledge, ISBN 9780415257824.

Voorafgaand aan het eerste college dienen hoofdstukken 1 en 2 van Rosenberg gelezen te zijn.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Studeren à la carte: niet van toeapssing.

Contact

Dr. V.A. Gijsbers

Opmerkingen

Niet van toepassing.