Prospectus

nl en

Truth and Toleration

Course
2018-2019

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor bachelorstudenten Filosofie die de propedeuse hebben behaald, en ten minste 10 EC van de verplichte onderdelen uit het tweede jaar, waaronder:

 • Wetenschapsfilosofie

 • Taalfilosofie

Beschrijving

In de zeventiende eeuw waren onderwerpen als waarheid en kennis nauw verbonden met politiek-filosofische thema’s. John Locke’s ideeën over de grenzen van onze kennis zijn direct van belang voor zijn argumenten voor religieuze tolerantie. Spinoza’s distinctie tussen geloof en rede geeft hem een argument in handen voor de vrijheid om te filosoferen, maar legt religieuze tolerantie juist aan banden.

We lezen van Spinoza, de Ethica, deel 2, en delen uit de Tractatus Theologico-Politicus.
Van Locke lezen we delen uit het 4e boek van zijn Essay Concerning Human Understanding en de Brief over Tolerantie.

Leerdoelen

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • een aantal primaire teksten uit de geschiedenis van de moderne wijsbegeerte;

 • het werk van twee centrale filosofen uit de geschiedenis van de filosofie: Spinoza en Locke;

 • een aantal problemen uit de theoretische filosofie (kennis, oordeel, waarheid) en uit de praktische filosofie (tolerantie en free speech).

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • op een zorgvuldige, maar ook kritische manier een klassieke tekst te lezen;

 • actief vragen te stellen, discussiebijdragen te leveren en een presentatie te houden onder begeleiding van de docent;

 • onder begeleiding van de docent een paper te schrijven als voorbereiding op het schrijven van het BA-eindwerkstuk.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2018-2019

 • Filosofie, BA3 – BA Plus-traject of Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen colleges (13 x 3 uur): 39 uur

 • Bestuderen literatuur en voorbeiden colleges: 161 uur

 • Schrijven paper: 80 uur

Toetsing

Toetsing

 • Paper

Voldoende aanwezigheid bij colleges is een voorwaarde voor het inleveren vcan het paper.

Weging

Het paper bepaalt 100% van het eindcijfer

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een paper. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde cijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • communicatie.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.

Literatuur

 • Spinoza, Ethica, deel 2

 • Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus (delen)

 • John Locke, Essay Concerning Human Understanding, 4e boek

 • John Locke, Brief over Tolerantie

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. M.S. van der Schaar

Opmerkingen

Niet van toepassing.