Prospectus

nl en

Philosophy of Law

Course
2018-2019

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor:

 • BA-studenten Filosofie die de propedeuse hebben behaald, en ten minste 10 EC van de verplichte onderdelen uit het tweede jaar, waaronder Political Philosophy.

 • Pre-masterstudenten Philosophy voor wie deze cursus is aangegeven op het toelatingsbesluit.

Beschrijving

Rechtsfilosofie gaat over de aard en totstandkoming van het recht en alle vraagstukken die hiermee samenhangen. Wat is de ontologische status van recht? Welke rol spelen respectievelijk de mentale disposities en de externe houdingen van verschillende autoriteiten en gewone burgers in het bestaan en de totstandkoming van het recht? Wat betekent dit voor de relatie tussen recht en autoriteit?

In deze cursus wordt aan de hand van primaire teksten kennis gemaakt met de rechtsfilosofie. De focus zal hierbij liggen op het rechtspositivisme, maar aan de hand van een bespreking van deze stroming zullen ook andere rechtsopvattingen, zoals het natuurrecht, aan bod komen. Gaandeweg zullen studenten inzicht verwerven in de sociale praktijk die aan het positief recht ten grondslag ligt, kennis maken met rechtsfilosofische vraagstukken en zich voor de rechtsfilosofie belangrijke begrippen eigen maken. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop de in de cursus besproken rechtsopvattingen zich tot elkaar verhouden en zullen de verschillende rechtsopvattingen in een historische context worden geplaats.

Leerdoelen

Doelstellingen

Studenten zullen aan de hand van het schrijven van twee deelpapers en een eindpaper leren om met een zelfgekozen invalshoek de in de cursus besproken materie te bespreken en in te zetten voor het beargumenteren van standpunten met betrekking tot rechtsfilosofische vraagstukken.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de in de cursus besproken rechtsfilosofische stromingen, waaronder het rechtspositivisme en het natuurrecht;

 • de sterke en zwakke kanten van elk van deze stromingen;

 • de wijze waarop de in de cursus besproken rechtsopvattingen zich tot elkaar verhouden;

 • voor de rechtsfilosofie belangrijke begrippen;

 • de historische context van de in de cursus besproken rechtsopvattingen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • de in de cursus besproken stromingen te herkennen in teksten;

 • zowel mondeling als schriftelijk een kritisch en beargumenteerd oordeel te vormen over de diverse posities binnen de rechtsfilosofie;

 • verbanden te leggen tussen zowel verschillende posities binnen de rechtsfilosofie als tussen deze posities en hun historische context;

 • een essay te schrijven over een specifiek aspect van de rechtsfilosofie, waarbij de in de cursus behandelde stof wordt toegepast en een eigen standpunt wordt ingenomen en verdedigd.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2018-2019

 • Filosofie, BA3 – BA Plus-traject of Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen colleges (13 x 3 uur): 39 uur

 • Voorbereiden colleges: 120 uur

 • Schrijven papers: 121 uur

Toetsing

 • Wekelijkse opdrachten

 • Deelpaper A: 20%

 • Deelpaper B: 20%

 • Eindpaper: 60%

Het bijtijds inleveren van de wekelijkse opdrachten en voldoende aanwezigheid bij de colleges zijn vereisten om de cursus met success te kunnen afronden.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen.

Herkansing

De herkansing bestaat uit het schrijven van een nieuw eindpaper. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Voldoende aanwezigheid bij de colleges en het bijtijds inleveren van de wekelijkse opdrachten en de papers is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het bekendmaken van de te lezen literatuur, opdrachten en resultaten.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.

Literatuur

De aan te schaffen literatuur zal te zijner tijd via Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

I. Maessen LLM MA

Opmerkingen

Niet van toepassing.