Prospectus

nl en

Political Representation

Course
2018-2019

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor bachelorstudenten Filosofie die de propedeuse hebben behaald, en ten minste 10 EC van de verplichte onderdelen uit het tweede jaar, waaronder:

 • Political Philosophy

Beschrijving

De notie van representatie is cruciaal voor de relatie tussen burger en politiek. Politici beweren vaak dat zíj staan voor het volk of voor gewone hardwerkende mensen; burgers die zich niet vertegenwoordigd voelen kunnen in verzet komen (‘we are the 99%’). Hoe moeten we zulke claims begrijpen? Het concept ‘representatie’ is notoir moeilijk te theoretiseren, mede doordat het woord verschillende betekenissen heeft: ‘vertegenwoordiging’ en ‘voorstelling’. Het gaat in deze cursus dus niet alleen om de relatie tussen vertegenwoordiger en vertegenwoordigde en het vermeende onderscheid tussen ‘representatieve’ en ‘directe’ democratie, maar ook om de rol van de verbeelding in politiek en de relatie tussen politiek en esthetiek.

Om grip te krijgen op dit concept behandelen we de begrippen van representatie van een aantal klassieke auteurs (zoals Thomas Hobbes, Edmund Burke, J.S. Mill, en Hanna Pitkin) en bestuderen we recente debatten over de relatie tussen representatie en democratie.

Leerdoelen

Doelstellingen

De cursus beoogt een beter begrip geven van de notie van ‘representatie’ en de politiek relevante betekenissen ervan, alsmede inzicht in en kennis over een aantal klassieke auteurs en recente debatten in de politieke filosofie.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de verschillende betekenissen van ‘representatie’ en de politieke relevantie hiervan;

 • theorieën van politieke representatie van een aantal klassieke auteurs;

 • recente politiek-filosofische debatten over dit onderwerp.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • klassieke teksten te interpreteren;

 • zich kritisch te verhouden tot recente debatten over politieke representatie.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2018-2019

 • Filosofie, BA3 – BA Plus-traject of Standaardtraject

Zie: BA Philosophy: Global and Comparative Perspectives

 • Philosophy, BA3 - Global and Comparative Perspectives

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen colleges (13 x 3): 39 uur

 • Voorbereiden colleges / bestuderen literatuur: 91 uur

 • Schrijven papers / voorbereiden presentatie: 150 uur

Toetsing

Toetsing

Participatie en presentatie: 10%
Drie korte papers: ieder 30%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen (zie hierboven).

Herkansing

Voor de herkansing wordt een lang onderzoekspaper geschreven. De uitslag vervangt alle eerder behaalde resultaten.

Studenten die na de eerste tentamengelegenheid de cursus met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • mededelingen

 • cursusinformatie

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • Hobbes, Leviathan

 • J.S. Mill, Considerations on Representative Government

 • Pitkin, The Concept of Representation

 • Overige literatuur nader bekend te maken.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. T. Fossen

Opmerkingen

Niet van toepassing.