Prospectus

nl en

Academic Skills I (Filosofie, Standaardtraject)

Course
2018-2019

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstejaars bachelorstudenten Filosofie (Standaardtraject)

Beschrijving

In deze cursus gaan we intensief aan de slag met primaire filosofische teksten uit zowel de analytische als de continentale traditie, met als uitdrukkelijk doel hierdoor verschillende essentiële filosofische vaardigheden te trainen. Daarbij moet gedacht worden aan:

 • het begrijpen van het doel en de structuur van een tekst;

 • het vruchtbaar omgaan met teksten die je in eerste instantie niet begrijpt;

 • het identificeren en analyseren van argumenten;

 • het ontwikkelen van eigen argumenten in reactie op een tekst;

 • het commentaar geven op het werk van anderen;

 • het vinden en gebruiken van aanvullende literatuur;

 • het schrijven van een eigen tekst op academisch niveau.

Daarnaast zal een bibliotheektraining op het programma staan. De opdrachten zullen deels individueel en deels in kleine groepen worden uitgevoerd.

Leerdoelen

Doelstelling

De student verwerft basale competentie in een aantal essentiële academische vaardigheden rondom het lezen, begrijpen, onderzoeken en schrijven van filosofische teksten.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om :

 • doel en structuur van een simpele filosofische tekst te begrijpen;

 • een zinvolle strategie te kiezen voor de omgang met lastige teksten;

 • argumenten in een tekst te identificeren en te analyseren;

 • samen te werken met en commentaar te geven op teksten van andere studenten;

 • op efficiënte wijze literatuur te vinden over een onderwerp;

 • zelf een simpele tekst te schrijven over een filosofisch probleem.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2018-2019

BA Filosofie, BA1 – Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Gecombineerde hoor- en werkcolleges

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen colleges: 13 x 2 = 26 uur

 • Maken opdracht(en): 12 x 6 = 72 uur

 • Eindopdracht: 42 uur

Toetsing

Toetsing

 • Schriftelijke opdrachten (70%)

 • Schriftelijke eindopdracht (30%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit een individuele schriftelijke take home opdracht waarin alle geleerde vaardigheden zullen terugkomen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer.

Voldoende aanwezigheid bij colleges is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.
Studenten die de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.s.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Aankondigingen

 • Het beschikbaar stellen van teksten

 • Peer-review en andere interactie

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • Teksten zullen via Blackboard beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr"".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

M.N. Oomens MA

Opmerkingen

Niet van toepassing.