Prospectus

nl en

Introduction Intercultural Management

Course
2018-2019

Toegangseisen

De vakken zijn alleen te volgen als onderdeel van de Minor Internationaal en Intercultureel Management (30 ec). Het behalen van de vakken uit het eerste semester is verplicht voor deelname aan het tweede semester.
Om te kunnen starten met IIM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (45 ec) hebben behaald.

Beschrijving

Wat is cultuur en welk impact heeft ze op het functioneren van bedrijven en organisaties op internationaal niveau? In een wereld die steeds meer bepaald wordt door digitalisering, mobiliteit en globalisering, komen verschillende culturen steeds meer met elkaar in contact, en is een goede samenwerking tussen mensen met een verschillende achtergrond steeds vaker onontbeerlijk. Mensen behoren tegelijkertijd tot meerdere (sub)culturen en in zijn totaliteit bevinden wij ons steeds vaker in een cultureel complexe omgeving. Om zich in deze dynamische omgeving te oriënteren en effectieve keuzes te maken, moeten professionals culturele competentie ontwikkelen.

In dit hoorcollege benaderen we de rol van cultuur in internationaal management door te beginnen met de vraag wat cultuur is en hoe die is opgebouwd. Vervolgens behandelen we een aantal verschillende theorieën/modellen over cultuur. Hiermee maken we kennis met de basisverschillen in waarden, logica en verwachtingen in een professionele context en is er aandacht voor de interactie tussen verschillende (sub)culturen. Tenslotte zoeken we aan de hand van deze kennis naar de betekenis voor multiculturele organisaties, bedrijven en teams.

Leerdoelen

Theorie:

 • kennis van modellen en debatten rond cultuur in de professionele context;

 • kritische reflectie over publicaties op het gebied van intercultureel management.

Inzichten:

 • besef over eigen culturele achtergrond;

 • sensitiviteit voor culturele verschillen.

Vaardigheden:

 • toepassing van kennis over cultuur op het functioneren van internationale organisaties en teams.

Rooster

Bijgaand de links naar de roosters (o.v.b.) 2018-2019: Collegerooster semester 1; Collegerooster semester 2; Tentamenrooster semester 1.

De herkansingen van semester 1 zullen zijn tussen 21 januari en 1 februari 2019.
Het tentamenrooster van semester 2 volgt nog.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Totale studielast Intercultureel Management 2,5 ec x 28 uur = 70 uur:

 • bijwonen hoorcolleges: 7 × 2 uur = 14 uur;

 • voorbereiden collegestof: 3 uur per week x 7 = 21 uur;

 • voorbereiden eerste tentamen = 35 uur.

Toetsing

 • Twee schrijfopdrachten (voldoende/onvoldoende);

 • Schriftelijk gesloten boek tentamen(100% van het deeltentamen cijfer).

Schriftelijk tentamen wordt alleen beoordeeld, indien de twee opdrachten voldoende zijn:

 • Schriftelijk gesloten boek tentamen Inleiding Intercultureel Management (50%);

 • Schriftelijk gesloten boek tentamen Wereldeconomie (50%).

Weging

Indien een student aan beide deeltentamens heeft deelgenomen, dan zal een eindcijfer als volgt worden bepaald:

 • indien voor ieder van de deeltentamens een score van minimaal 5,5 werd behaald dan zal het eindcijfer gelijk zijn aan het gemiddelde van beide deelcijfers;

 • indien een van de scores op een deeltentamen minimaal een 6,0 was en de score voor het andere deeltentamen minimaal een 5,0 dan zal het eindcijfer eveneens gelijk zijn aan het gemiddelde van beide deelcijfers;

 • indien beide scores voor de deeltentamens lager zijn dan een 5,0 dan zal voor ieder van de deeltentamens hertentamen dienen te worden afgelegd;

 • indien een van de scores op een deeltentamen lager is dan een 5,0 en de andere minimaal een 5,0 was , dan zal hertentamen moeten worden gedaan in het deelvak met de laagste score;

 • indien een student voor beide deeltentamens een score behaalde van minimaal 5,0 maar het hoogste cijfer niet hoger is dan een 5,4 dan mag de student zelf kiezen of hij/zij een hertentamen gaat doen of twee hertentamens. (Let wel : er is voor ieder deelvak slechts een hertentamen mogelijkheid);

 • hoogste cijfer geldt bij herkansing;

 • bij voldoende (hoger dan 5,5) mag je niet herkansen.

Herkansing

Schriftelijk gesloten boek tentamen voor beide onderdelen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Susan C. Schneider, Jean-Louis Barsoux en Günter K. Stahl - Managing Across Cultures (Third Edition 2014).

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Mw. Drs. A.P. (Alette) Vonk
Bezoek op afspraak: P.N. van Eyckhof 1, kamer 002b.