Prospectus

nl en

International Strategy & Leadership

Course
2018-2019

Toegangseisen

De vakken zijn alleen te volgen als onderdeel van de Minor Internationaal en Intercultureel Management (30 ec). Het behalen van de vakken uit het eerste semester is verplicht voor deelname aan het tweede semester.
Om te kunnen starten met IIM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (45 ec) hebben behaald.

Beschrijving

Dit vak richt zich op strategieontwikkeling van internationale organisaties en de rol die leiders hierbij spelen. Strategieontwikkeling is hierbij het continue proces van nieuwe kansen zoeken, innovatieve ideeën uitbroeden, experimenteren, commitment creëren en externe steun zoeken. Een inspirerende en motiverende leider is in staat strategisch draagvlak te creëren binnen de organisatie en kan daarmee snel anticiperen op veranderingen in de omgeving. Bij het bepalen van de juiste richting komen strategische leiders diverse strategische problemen tegen, waarop theoretici doorgaans verschillende en vaak tegengestelde perspectieven hebben ingenomen. In dit vak worden de verschillende perspectieven behandeld door middel van de ‘paradox-benadering’. Er wordt gebruik gemaakt van de online assessment-tool Strategy Profiler die de voorkeuren van leiders op een tiental dimensies meet – hun strategische perspectieven. Deze voorkeuren worden door middel van vier verschillende niveaus benaderd; business niveau, corporate niveau, netwerk niveau en internationaal niveau. Vooral aan het internationale aspect zal veel aandacht worden geschonken door middel van cross-culturele verschillen in het strategisch veld. Deelnemers worden gedurende dit vak gevraagd om antwoorden te vinden op de vraag waarom bepaalde strategische theorieën en perspectieven in het ene land meer van toepassing zijn dan in andere. Door middel van verschillende case studies wordt er naar multinationals en andere internationale organisaties gekeken die door continue strategische veranderingen in staat zijn om op landelijk niveau genoeg culturele aansluiting te vinden om in dat land effectief te zijn.

Leerdoelen

Het schrijven van een strategisch plan met kennis en begrip van management- en strategiemodellen. Een nevendoel is helder presenteren en helder rapporteren.

Rooster

Bijgaand de links naar de roosters (o.v.b.) 2018-2019: Collegerooster semester 1; Collegerooster semester 2; Tentamenrooster semester 1.

De herkansingen van semester 1 zullen zijn tussen 21 januari en 1 februari 2019.
Het tentamenrooster van semester 2 volgt nog.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

De studielast bedraagt 5 ec × 28 uur = 140 uur;

  • bijwonen werkcolleges: 14 × 2 uur = 28 uur;

  • voorbereiden collegestof: 3 uur per week x 14 = 42 uur;

  • voorbereiden diverse case-opdrachten = 50 uur;

  • voorbereiden diverse presentaties = 20 uur.

Toetsing

Toetsing

  • per groep (max. drie studenten) analyseren (schrijven van paper) en presenteren van een case-studie;

  • schriftelijk individuele eindtoets.

Weging

  • opdrachten 60%;

  • toets 40%.

Herkansing

Individuele paper.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Drs. R.M. (Ronald) Fischer.