Prospectus

nl en

Worldeconomy

Course
2018-2019

Toegangseisen

De vakken zijn alleen te volgen als onderdeel van de Minor Internationaal en Intercultureel Management (30 ec). Het behalen van de vakken uit het eerste semester is verplicht voor deelname aan het tweede semester.
Om te kunnen starten met IIM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (45 ec) hebben behaald.

Beschrijving

In dit vak wordt aandacht besteed aan de belangrijkste kenmerken van en ontwikkelingen in de wereldeconomie. Dit zal gebeuren door enerzijds enkele economische basisbegrippen te behandelen (zie Syllabus Economische Theorie) en anderzijds door in te gaan op het fenomeen globalisering en de invloed van globalisering op de wereldeconomie (zie Dicken, Global Shift).

De onderwerpen die behandeld zullen worden zijn onder andere het ontstaan van handel en handelsblokken; wisselkoersen en valutablokken; kapitaalstromen en FDI (foreign direct investment); de rol van de multinational; de rol van de staat; en GPNs (global production networks). Er zal aandacht besteed worden aan verschillende vormen van economische politiek die door landen gevoerd kan worden, alsmede aan onevenwichtigheden in de wereldeconomie. Wat zijn de effecten van globalisering, wie worden daar het meest door beïnvloed (positief of negatief) en hoe kan hiermee omgegaan worden?

Leerdoelen

 • Kennis van de belangrijkste aspecten van de hedendaagse internationale economie, zoals bestuur, beleid, wisselkoersen, handelsstromen.

 • Inzicht in de onevenwichtigheden en problemen in de wereldeconomie en van het proces van globalisering.

Rooster

Bijgaand de links naar de roosters (o.v.b.) 2018-2019: Collegerooster semester 1; Collegerooster semester 2; Tentamenrooster semester 1.

De herkansingen van semester 1 zullen zijn tussen 21 januari en 1 februari 2019.
Het tentamenrooster van semester 2 volgt nog.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Totale studielast Wereldeconomie 2,5 ec x 28 uur = 70 uur

 • bijwonen hoorcolleges: 7 × 2 uur = 14 uur;

 • voorbereiden collegestof: 3 uur per week x 7 = 21 uur;

 • voorbereiden tentamen = 35 uur.

Toetsing

 • Schriftelijk gesloten boek tentamen Inleiding Intercultureel Management (50%);

 • Schriftelijk gesloten boek tentamen Wereldeconomie (50%).

Weging

Indien een student aan beide deeltentamens heeft deelgenomen, dan zal een eindcijfer als volgt worden bepaald:

 • indien voor ieder van de deeltentamens een score van minimaal 5,5 werd behaald dan zal het eindcijfer gelijk zijn aan het gemiddelde van beide deelcijfers;

 • indien een van de scores op een deeltentamen minimaal een 6,0 was en de score voor het andere deeltentamen minimaal een 5,0 dan zal het eindcijfer eveneens gelijk zijn aan het gemiddelde van beide deelcijfers;

 • indien beide scores voor de deeltentamens lager zijn dan een 5,0 dan zal voor ieder van de deeltentamens hertentamen dienen te worden afgelegd;

 • indien een van de scores op een deeltentamen lager is dan een 5,0 en de andere minimaal een 5,0 was , dan zal hertentamen moeten worden gedaan in het deelvak met de laagste score;

 • indien een student voor beide deeltentamens een score behaalde van minimaal 5,0 maar het hoogste cijfer niet hoger is dan een 5,4 dan mag de student zelf kiezen of hij/zij een hertentamen gaat doen of twee hertentamens. (Let wel : er is voor ieder deelvak slechts een hertentamen mogelijkheid);

 • hoogste cijfer geldt bij herkansing;

 • bij voldoende (hoger dan 5,5) mag je niet herkansen.

Herkansing

Schriftelijk gesloten boek tentamen voor beide onderdelen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Syllabus Economische Theorie;

 • Aanvullende literatuur wordt op college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. L.J. (Jeroen) Touwen