Prospectus

nl en

Late Egyptian

Course
2019-2020

Toegangseisen

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursus Lectuur Middelegyptisch te hebben afgerond.

Beschrijving

Inleiding tot het Nieuwegyptisch (de gangbare schrijftaal vanaf de late 14de tot in de 7de eeuw v. Chr.) door middel van (1) een grammaticale inleiding en (2) tekstlectuur. De te lezen teksten stammen vooral uit de Ramessidentijd.

Leerdoelen

  • Elementaire leesvaardigheid en grammaticale kennis.

  • Leren Nieuwegyptische teksten correct translitereren en vertalen.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:

I.1a, I.1e, I.2a, IV.1a

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur:

  • Bijwonen colleges en examens: 60 uur

  • Voorebereiden colleges: 140 uur

  • Voorbereiding examens (grammatica, teksten): 80 uur

Toetsing

Tweemaal een schriftelijk tentamen: na blok 3 een grammaticale toets (telt voor 30%); na blok 4 een transliteratie en vertaling van een nog niet eerder gelezen tekst (telt voor 70%).
De grammaticale toets wordt niet herkanst; de eindtoets alleen wanneer aan beide toetsen is deelgenomen. Daarnaast geldt aanwezigheidsplicht, en wordt actieve deelname aan de colleges verwacht.

Herkansing

De toets na blok 4 kan worden herkanst; het cijfer telt dan opnieuw voor 70% mee in het totaal.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Een syllabus samengesteld door A. Egberts, Beknopte inleiding tot het Nieuwegyptisch, beschikbaar op Blackboard. Aanvullend materiaal wordt uitgereikt op het college.
De te lezen Nieuwegyptische teksten worden op het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Meld je aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dhr. Dr. B.J.J. Haring

Opmerkingen

  • Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cusus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

  • Deze cursus is in combinatie met de cursus Old Egyptian een ingangseis voor de cursus Hiëratische paleografie. Dat betekent dat aan het onderwijs en tentamen van Hiëratische paleografie pas kan worden deelgenomen indien de tentamens van Old Egyptian (klassiek Egyptisch) en Nieuwegyptisch met goed gevolg zijn afgelegd.