Prospectus

nl en

Business Analytics

Course
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het vakgebied “business analytics” speelt een steeds belangrijkere rol in het bedrijfsleven. Met behulp van grote hoeveelheden informatie ("big data") proberen bedrijven tot weloverwogen beslissingen en inzichten te komen. Het analyseren van gegevens kan bedrijven talloze voordelen bieden, bijvoorbeeld het vergroten van de winst, of het beter afstemmen van het beleid op de behoeften van de klant. Dit gebeurt niet alleen in de wereld van de marketing (“marketing analytics”), maar ook in het financiële domein (“financial analytics”) en in tal van andere domeinen (bijvoorbeeld ook “legal analytics” of “sports analytics”). Diverse aansprekende voorbeelden zullen tijdens deze cursus de revue passeren.

Deze cursus geeft een inleiding op het gebied business analytics vanuit een bedrijfswetenschappelijk perspectief. Naast theorie zal veel aandacht uitgaan naar praktijksituaties waarbij je kennismaakt met diverse vraagstukken waar bedrijven mee geconfronteerd worden en met typische datasets die bedrijven in handen hebben. Je gaat ook daadwerkelijk aan de slag en gebruikt eenvoudige tools om relevante vragen te beantwoorden.

Voorkennis van methoden en technieken is absoluut niet vereist: het vak is een inleiding op het gebied business analytics en de nadruk ligt meer op de bewustwording van de relevantie van business analytics en de praktische toepasbaarheid van de tools die voorbijkomen dan op de ins en outs van de tools.Tijdens de werkgroepen gaan we onder andere in op datavisualisatie en enkele analysetechnieken waar tekstanalyse een aansprekend voorbeeld van is.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak: Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • De student kan uitleggen wat business analytics inhoudt en hoe organisaties daarmee hun voordeel kunnen doen.

 • De student kan uitleggen wat de trends en ontwikkelingen zijn op het gebied van business analytics.

 • De student kan gegevens samenvatten en visualiseren met daarvoor geschikte tools.

 • De student kan de juiste methode selecteren en toepassen voor analytics-vraagstukken op gebieden als sales, finance en marketing.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): Dr. P.W. van der Zwan

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt bekend gemaakt in de syllabus.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): Dr. P.W. van der Zwan

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt per week voorgeschreven (zie syllabus).

Andere onderwijsvorm(en)
Geen

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (60%)

 • Wekelijkse opdrachten (40%)

Compensatie van deelcijfers is mogelijk mits er voor het tentamen minimaal een 5.0 is behaald. De met een voldoende afgesloten onderdelen kunnen worden meegenomen naar de herkansing, maar niet naar het volgend jaar.
Het schriftelijk tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel van de deeltoetsen dat herkanst kan worden.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures
Elke week wordt er een opdracht ingeleverd. De details worden in de syllabus van dit vak bekendgemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoren de verplichte literatuur (zoals aangegeven in de syllabus), en alles wat behandeld is tijdens hoorcolleges en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruikgemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Reader "Business Analytics" (ISBN 9781473770775; alleen te koop via Studystore

 • Software: eventuele toegang en licenties worden aan het begin van de cursus verstrekt

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. P.W. van der Zwan

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden

 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon: 071 – 527 8560

 • E-mail: p.w.van.der.zwan@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: elke werkdag (uitgezonderd woensdag) van 9.00 tot 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen