Prospectus

nl en

Negotiation & Mediation

Course
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De cursus Negotiation and Mediation is geïnspireerd op het “Program on Negotiation” aan Harvard Law School en maakt je bekend met de algemene beginselen rondom onderhandelen, mediation en omgaan met conflicten. Na afloop van deze cursus heb je de kennis en vaardigheden verkregen die je nodig hebt om effectief en zelfverzekerd te handelen in onderhandelings- en mediationsituaties. Je krijgt inzicht in de veelvoorkomende uitdagingen waarmee werknemers in organisaties te maken krijgen wanneer het gaat om interpersoonlijke communicatie. Deze kennis is doorgaans van groot belang voor eenieder die na zijn studie aan het werk gaat. Zo krijgen veel juristen in hun latere beroepspraktijk te maken met conflictbemiddeling, zowel als het gaat om de ondersteuning van cliënten als op de werkvloer, met collega’s of zelfs je leidinggevenden. De kennis en vaardigheden die je verkrijgt in deze cursus kunnen worden toegepast op een breed scala aan situaties, zoals sollicitatie-interviews, functioneringsgesprekken en werkconflicten. Weten hoe te handelen in dit soort situaties is van essentieel belang, zeker wanneer je een leiderschaps- of managementpositie inneemt. Kennis over onderhandelen en mediation vormt daarom een onontbeerlijk onderdeel van je latere beroepsuitoefening.

De cursus beslaat zeven weken waarin actuele thema’s aan de orde komen rond onderhandelen en mediation, zowel binnen als buiten een organisatiecontext. Eén week bestaat uit een hoorcollege en werkcollege. Tijdens de werkcolleges ligt de nadruk op het verwerven van praktische vaardigheden, onder meer door te oefenen met onderhandelen en mediation. Tijdens de hoorcolleges raak je bekend met de theorie rond onderhandelen en mediation en ga je reflecteren op je ervaringen in de werkcolleges. Door middel van de werkcolleges is de cursus ervaringsgericht en stelt het je in staat om kennis van de principes te integreren met je eigen persoonlijke ervaringen en zo je vaardigheden te ontwikkelen.

Het vak Negotiation and Mediation gaat in essentie over hoe mensen zich tot elkaar verhouden. De cursus legt de nadruk op de aspecten van een effectieve onderhandeling of bemiddeling en leert je om je eigen gedrag, maar ook dat van anderen, in dat soort situaties te analyseren. Op deze manier beoogt de cursus je de mogelijkheid te geven om je talenten, vaardigheden en tekortkomingen als onderhandelaar of mediator te verkennen, over jezelf te leren en in een veilige omgeving te oefenen ter voorbereiding op de beroepspraktijk.

Leerdoelen

Aan het eind van de collegereeks kun je:
1) de basiselementen van onderhandelingen en mediations benoemen;
2) het verschil beschrijven tussen distributief en integratief onderhandelen;
3) mogelijkheden identificeren om waarde te creëren en overeenstemmingen te bereiken die voor beide partijen gunstig zijn;
4) uitleggen wat de invloed is van geslacht, cultuur en andere factoren op onderhandelingen;
5) een analyse en planning voorafgaand aan een onderhandeling maken;
6) stijlen en tactieken vergelijken en beoordelen naar toepasselijkheid voor het oplossen van conflicten dan wel het sluiten van een deal;
7) het gedrag van anderen gedurende onderhandelingen en mediations verklaren en voorspellen.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: Dr. H. Pluut en Drs. B. van Riesen.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: let goed op Blackboard!

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: Drs. N. Strohmaier, Drs. M. Darouei en Drs. B. van Riesen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: let goed op Blackboard!

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen (70%) en groepsopdracht (30%).

Voor het tentamen dient minimaal het cijfer 5.0 te worden behaald. De met een voldoende afgesloten onderdelen kunnen worden meegenomen naar de herkansing, maar niet naar het volgend jaar.
Het schriftelijk tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel van de deeltoetsen dat herkanst kan worden.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoren de verplichte literatuur en hetgeen is behandeld tijdens de hoorcolleges en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Lewicki, R. J., Saunders, D. M., & Barry, B. (2015). Essentials of negotiation (6th International Edition). New York, NY: McGraw-Hill. ISBN: 9789814577274

 • Artikelen en/of hoofdstukken die beschikbaar worden gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. Helen Pluut

 • Werkadres: Rapenburg 38, kamer 102

 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur

 • Telefoon: 071 527 5386

 • E-mail: h.pluut@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Adres secretariaat: Rapenburg 38, kamer 003

 • Openingstijden: Elke werkdag (uitgezonderd woensdag) van 9.00 - 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.