Prospectus

nl en

Turnaround Management and Bankruptcy Law

Course
2018-2019

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Technologische, economische en sociaal-culturele trends beïnvloeden het bedrijfsleven meer en meer. Turnaround management biedt perspectief om ondernemingen krachtig en weerbaar te maken voor snel veranderende omstandigheden. Helaas lukt het niet elke onderneming, ondanks de huidige economische opleving, om gezond te blijven. Faillissementen zijn nog steeds aan de orde van de dag. Wat zijn de oorzaken van faling van ondernemingen? Wanneer moet een turnaround proces worden ingezet, en op welke wijze? Hoe maak je in voorkomende gevallen een zo zuiver mogelijke probleemanalyse? En hoe werkt het insolventierecht, in het bijzonder ten aanzien van business rescue?

Leerdoelen

Na afronding van het vak kan je:

 • Oorzaken van business failure zowel vanuit theoretisch als praktisch perspectief begrijpen, evalueren en interpreteren;

 • Een goed gestructureerd turnaround plan formuleren gebaseerd op gestructureerde onderzoeksmethoden;

 • Wetenschappelijke principes toepassen en praktische gereedschappen gebruiken om een complexe turnaround situatie te helpen op te lossen ;

 • De complexiteit van schuldenaar-schuldeiserrelaties – in het bijzonder de rol van banken ten opzichte van ondernemingen in zwaar weer - in beeld brengen en helpen bij het oplossen ervan;

 • Effectief communiceren met stakeholders in turnaround en faillissementssituaties

 • Vanuit een juridisch perspectief een insolventiesituatie in beeld brengen en bijdragen aan een reddingsoperatie;

 • Onder tijddruk werken en in teamverband aan oplossingen van complexe problemen werken.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Docent(en): Prof. dr. J.A.A. Adriaanse; Prof. mr. R.D. Vriesendorp; mr. J.T. Jol;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van betreffende hoofdstukken en wetenschappelijke artikelen per week.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Docent(en): Prof. dr. J.A.A. Adriaanse; Prof. mr. R.D. Vriesendorp; mr. J.T. Jol;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen en voorbereiden van een casus en wetenschappelijke artikelen per week.

Toetsing

Toetsvorm(en)

Het vak zal worden getoetst middels een tentamen en een opdracht. Het eindcijfer zal voor 60% bestaan uit het tentamen en voor 40% uit de opdracht.
Om voor het vak te slagen dient zowel voor het tentamen als de groepsopdracht minimaal een 5,5 te worden behaald. Er zal per academisch jaar een hertentamen plaatsvinden. Indien de groepsopdracht onvoldoende is dan zal ook hier de mogelijkheid bestaan om het in een eenmalige poging naar een voldoende te brengen. Het cijfer voor de opdracht zal 2 jaar geldig blijven nadat hiervoor een voldoende is behaald. De docentenstaf kan besluiten om het hertentamen mondeling af te nemen. Studenten zullen hierover na inschrijving worden geïnformeerd.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

 • Zal via Blackboard worden aangekondigd.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis

Contact:

 • Vakcoördinator: prof. dr. J.A.A. Adriaanse;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden;

 • Bereikbaarheid: Elke werkdag (uitgezonderd woensdag) van 09.00 – 17.00 uur;

 • Telefoon: 071-527 7851;

 • E-mail: Bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Openingstijden: Elke werkdag (uitgezonderd woensdag) van 9.00 – 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851;

 • E-mail: Bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.