Prospectus

nl en

Moot Court Tax Law

Course
2018-2019

Let op: alle onderstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen

Toegangseisen

Inleiding Recht of Methoden en technieken van de Rechtswetenschap; of oud: Schrijfvaardigheid: juridisch betoog/Rechtsvinding in de theorie en praktijk.

Het is niet vereist om gelijktijdig met Moot Court Fiscaal het derdejaars vak Fiscaal Bestuursrecht te volgen of reeds te hebben behaald, maar het strekt wel tot aanbeveling.

Beschrijving

Aan de hand van een op het fiscale recht toegespitste casus moeten de studenten zelfstandig drie schriftelijke werkstukken maken, waarin de argumenten worden gepresenteerd die naar aanleiding van de in de casus neergelegde rechtsvraag aan de orde moeten komen. Hiertoe gaan de studenten op zoek naar het relevante juridische materiaal, zoals wetgeving, jurisprudentie en literatuur. De ingeleverde werkstukken worden door de docent becijferd en iedere student ontvangt van hem of haar individuele feed back. Naast deze oefening in de schriftelijke vaardigheden worden aan de hand van dezelfde casuspositie ook de mondelinge vaardigheden getraind. Door middel van videotrainingen en het uiteindelijk pleiten voor een rechtbank leren de studenten om een helder betoog, met goede argumenten onderbouwd, te presenteren en de stellingen van de wederpartij te weerspreken.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Moot Court Fiscaal Recht heeft tot doel dat de student de vaardigheid verwerft om zelfstandig, door grondige analyse van een complex juridisch probleem, een partijstandpunt met een steekhoudende juridische argumentatie zowel schriftelijk als mondeling voor het voetlicht te brengen.

Leerdoelen:

 • het zelfstandig opzoeken van (voor de casuïstiek) relevant materiaal aan wetgeving, literatuur en jurisprudentie in bibliotheek en databanken;

 • het schriftelijk verwoorden van een juridische argumentatie;

 • het mondeling presenteren van een juridisch betoog ten overstaan van een “rechtbank” (Moot Court).

Rooster

Kies bachelor en master.
Na aanmelding worden de roosters per werkgroep op Blackboard bekend gemaakt.

Het rooster voor de werkgroepen en de videotrainingen staat niet op uSis, maar wordt vóór aanmelding bekend gemaakt op de algemene Blackboardomgeving voor Moot Court. Hierop staat ook vermeld wanneer de inschrijving wordt opengesteld. De aanmelding zelf gaat wel via uSis. Wanneer de aanmeldingstermijn is verstreken wordt de student automatisch toegevoegd aan de Blackboardomgeving van zijn eigen werkgroep

Onderwijsvormen

Openingsatelier

 • Aantal à 3 uur: 1

 • Namen docenten: mw. prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd, mr. dr. E.A.M. Huiskers-Stoop en anderen

 • Omschrijving: in het openingsatelier maken studenten kennis met Moot Court door verschillende ateliers te bezoeken, zoals: introductiecollege kennismaking fiscale procespraktijk, pleitdemonstratie, retorische analyse van belangrijke toespraken en college tour met een praktijkjurist.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: raadpleging van informatie over het vak Moot Court in syllabus en op Blackboard (m.n. roosters).

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: mw. prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd en gastdocent op gebied van juridische retorica

 • Vereiste voorbereiding van studenten: bestuderen van via Blackboard bekend te maken studiestof

Werkgroepen

 • Aantal: 5 (inclusief bibliotheekinstructie) (3 werkgroepen worden in zeer kleine groepen (2 studenten) c.q. individueel gegeven)

 • Namen docenten: mw. mr. dr. E.A.M. Huiskers-Stoop en nader bekend te maken docenten

 • Vereiste voorbereiding van studenten: bestuderen van opgegeven stof en uitwerken van de casuïstiek. Tijdig inleveren van de schriftelijke werkstukken, welke tijdens de individuele werkgroepen worden besproken.

Videotraining

 • Aantal à 1 uur: 5

 • Namen docenten: mw. mr. dr. E.A.M. Huiskers-Stoop en videotrainers

 • Vereiste voorbereiding van studenten: de vereiste voorbereiding per videotraining staat vermeld in de Syllabus Moot Court Fiscaal Recht

Toetsing

Toetsvorm(en)
De student zal aan de hand van een op het fiscale recht toegespitste casus drie schriftelijke werkstukken maken en een afsluitend pleidooi houden.
Het eindcijfer wordt als volgt berekend:

 • Het gewogen gemiddelde van (a) het gemiddelde cijfer van de schriftelijke werkstukken (SW) en (b) het cijfer van de Moot Court rechtbank (MCR). Hierbij weegt het gemiddelde cijfer van SW vijf keer mee en het cijfer van de MCR twee keer. (SW:MCR = 5:2)

 • Bij de berekening van het gemiddelde cijfer van de SW telt het cijfer van de argumentenlijst (ARG) één keer mee, dat van de rechtsgeleerde beschouwing drie keer en dat van de pleitnota (PL) twee keer (ARG : RB : PL = 1:3:2)

 • Het gemiddelde cijfer van de SW moet ten minste een 5,50 bedragen alvorens de student wordt toegelaten tot het afsluitend pleidooi voor de MCR. Als de student om deze reden niet wordt toegelaten tot het afsluitend pleidooi, behaalt hij als tentamencijfer voor Moot Court het gemiddelde cijfer van de (drie) SW.

Let op:
Indien het gemiddelde cijfer van de (drie) SW boven de 5,50 zou uitkomen en een student niet deelneemt aan MCR, is het eindcijfer een 5.
Indien na beoordeling van het eerste schriftelijke werkstuk een of meer van de daarop volgende schriftelijke werkstukken niet of niet tijdig ter beoordeling worden ingeleverd, wordt het eindcijfer berekend alsof alle schriftelijke werkstukken zijn ingeleverd en het afsluitend pleidooi is afgelegd, met dien verstande dat uitsluitend ten behoeve van deze berekening het cijfer van een niet of niet tijdig ingeleverd schriftelijk werkstuk en van het niet afgelegde pleidooi op fictief op 1 wordt gesteld. In gevallen waarin na de beoordeling van het eerste werkstuk geen schriftelijke werkstukken meer zijn ingeleverd kan de directeur Moot Court met het oog op bijzondere omstandigheden geen eindcijfer toekennen.

De cijfers van de SW blijven alleen geldig gedurende het desbetreffende studiejaar.

 • Het onderwijs van Moot Court c.q. het maken van de SW en de aanwezigheid bij en deelname aan de werkgroepen en videotrainingen zijn zogenaamde praktische oefeningen. Dat wil zeggen hieraan moet zijn voldaan, anders wordt de student niet toegelaten tot het afsluitend pleidooi voor de MCR.
  Dit pleidooi is op zichzelf ook weer een afsluitende praktische oefening.

Inleverprocedures
Via Blackboard (Safe Assign) en door middel van hard copy.

Examenstof

 • De examenstof bestaat uit het verdedigen van een partijstandpunt in een juridische kwestie op het terrein van het fiscale recht ten overstaan van een rechtbank (Moot Court) bestaande uit drie rechters (twee praktijkjuristen, één lid van het wetenschappelijk personeel van de faculteit), in aanwezigheid van publiek.

 • De drie schriftelijke werkstukken behoren eveneens tot de examenstof.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Er is een algemene Blackboardomgeving voor Moot Court en een Blackboardomgeving per werkgroep.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Nader bekend te maken (zie Blackboard)

 • Leidraad voor juridische auteurs, Deventer, Kluwer, laatste druk (ook te raadplegen op Internet)

Werkboek:
Casus Moot Court Bachelor Fiscaal Recht (Blackboard).

Reader:
Syllabus Moot Court Fiscaal recht (op Blackboard)

Aanbevolen studiemateriaal

 • Specifiek per casus opgegeven stof.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 3.17

 • Spreekuur: woensdagmiddag 14.30-16.00 uur, na afspraak via secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 1985

 • E-mail: mootcourt@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica / Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Moot Court / Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: A 3.19

 • Openingstijden: ma t/m do 8.30-16.30 uur en vrijdag 8.30-12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 1985 (Moot Court)

 • E-mail: mootcourt@law.leidenuniv.nl of belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het voorbereiden en het bespreken van de schriftelijke werkstukken geschiedt individueel. De videotrainingen vinden plaats in groepen van vier studenten.