Prospectus

nl en

Financial accounting (for tax purposes)

Course
2018-2019

Toegangseisen

Geen. De stof van het vak bedrijfswetenschappen (onderdeel Onderneming en Recht) wordt bekend verondersteld.

Beschrijving

Een fiscalist zal regelmatig worden geconfronteerd met door ondernemingen verstrekte gegevens. Veelal is dat de jaarrekening van de onderneming. Naast het begrijpen van het boekhoudkundige systeem van een onderneming dient de fiscaal jurist ook op de hoogte te zijn van de bedrijfseconomische terminologie om te kunnen communiceren met financieel-economische adviseurs van de onderneming, zoals de accountant. Ook kan hij zich dan een beter oordeel vormen over de betekenis van de bedrijfseconomische begrippen. Als deze betekenis aansluit bij de fiscale kan hij de bedrijfseconomische gegevens gebruiken. Als de bedrijfseconomische en fiscale begrippen verschillen zal de fiscaal jurist de bedrijfseconomische begrippen moeten aanpassen aan de fiscale. Aan de orde komen vraagstukken als: hoe komen financiële resultaten van een onderneming tot stand en op welke wijze zijn deze uitkomsten binnen de wet- en regelgeving beïnvloedbaar? Studenten dienen informatie over de financiële positie en de resultaten te kunnen interpreteren. Studenten zullen hierbij vooral oog moeten hebben voor de achtergronden van de jaarrekening. Welke uitgangspunten (schattingen, stelselkeuzes, wijzen van waarderen) zijn gehanteerd om tot deze financiële informatie te komen? In hoeverre is de informatie hierdoor vertekend? En wat zijn daarvan de effecten op de gepresenteerde cijfers van vermogen en resultaat?

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het verwerven van inzicht in de financieel-economische facetten van ondernemingen en het leren omgaan met de externe financiële verslaggeving: de jaarrekening (Titel 9 Boek 2 BW). Hierbij gaat het enerzijds om de totstandkoming van de financiële informatie aan de hand van het doorgronden van het boekhoudkundige systeem en anderzijds om de interpretatie van deze informatie binnen de Nederlandse wet- en regelgeving.

Leerdoelen

 • U kunt aangeven hoe financiële feiten boekhoudkundig worden verwerkt vooral aangaande de goederenstroom, vermogensstructuur, voorzieningen en de belastingen.

 • U kunt de relatie tussen de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht uitleggen en

 • U kunt feiten via het boekhoudproces converteren naar de balans, de winst- en verliesrekening (resultatenrekening) en het kasstroomoverzicht

 • U kunt de kernbegrippen beschrijven uit het boekhouden, de externe informatieverschaffing, evenals voor zover relevant de bedrijfseconomie.

 • U kunt in cases met uiteenlopende data de winst, het vermogen en de kasmutatie berekenen

 • U kunt de verschillende modellen van de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht schetsen en onderscheiden

 • U kunt in cases met uiteenlopende data de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht produceren rekening houdend met de van toepassing zijnde accounting principles en waarderingsgrondslagen.

 • U kunt de structuur van Titel 9 Boek 2 BW uitleggen.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Namen docenten: Drs. H.S.J. Bos en dr. D.H. van Offeren (coördinator);

 • Vereiste voorbereiding door studenten: doornemen van de opgegeven literatuur, volgens het rooster in het werkboek en op Blackboard.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Namen docenten: Drs. H.S.J. Bos en dr. D.H. van Offeren (coördinator);

 • Vereiste voorbereiding door studenten: maken van de opgaven uit het werkboek, volgens het rooster in het werkboek en op Blackboard.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen is behandeld tijdens de hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Uitwerkingen worden niet op Blackboard geplaatst.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • P. Epe, Jaarverslaggeving, Noordhoff Uitgevers (laatste druk).

Werkboek:
Syllabus bedrijfseconomie Fiscaal Recht bachelor 2.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. D.H. van Offeren;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden;

 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur;

 • Telefoon: 071 – 527 8887;

 • E-mail: d.h.van.offeren@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscaal en Economische vakken;

 • Afdeling: Bedrijfseconomie;

 • Openingstijden: Elke wekdag (uitgezonderd woensdag) van 9.00 tot 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851;

 • E-mail: bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl.