Prospectus

nl en

Matrimonial Property Law

Course
2018-2019

Toegangseisen

Tenminste een van de twee vakken Goederenrecht en Verbintenissenrecht dient te zijn gehaald, en voor het andere vak dient tenminste een vier te zijn gehaald.

Beschrijving

Het huwelijksvermogensrecht is het recht dat betrekking heeft op de vermogensrechtelijke relaties tussen echtgenoten en geregistreerde partners. In het vak wordt ook aandacht besteed aan de vermogensrechtelijke betrekkingen tussen samenwoners. Vragen die bij dit vak aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: wie is eigenaar van een bepaalde zaak, mag een echtgenoot de echtelijke woning aan een ander verkopen en leveren en hoe moet na een echtscheiding het aanwezige vermogen tussen de ex-echtgenoten worden verdeeld of verrekend? Niet-vermogensrechtelijke vragen zoals over het gezag over de kinderen komen in dit vak niet aan de orde. Deze vragen maken deel uit van het vak Personen- en familierecht. Het huwelijksvermogensrecht maakt onderdeel uit van het burgerlijk recht. Vele leerstukken uit het verbintenissenrecht en het goederenrecht spelen een belangrijke rol. Denk hierbij onder andere aan: uitleg van overeenkomsten, beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid, directe leveringsleer, zaaksvervanging, en gemeenschap. In het vak wordt aandacht besteed aan de taak die de notaris heeft bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden en samenlevingsovereenkomsten en aan zijn rol bij de afwikkeling van de vermogensrechtelijke betrekkingen bij de beëindiging van de relatie.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak heeft tot doel het verkrijgen van grondige kennis van en inzicht in het huwelijksvermogensrecht, dat wil zeggen het gedeelte van het recht dat zich bezig houdt met de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk, het geregistreerd partnerschap en het ongehuwd samenwonen.

Deze rechtsgebieden worden mede benaderd vanuit het perspectief van de centrale rol van de notaris bij het opstellen van akten van huwelijkse voorwaarden, van partnerschapsvoorwaarden, van akten van verdeling en van samenlevingscontracten. Ook wordt aandacht besteed aan de door de notaris te onderkennen vermogensrechtelijke aspecten bij transacties met betrekking tot onroerende zaken en transacties waarbij een onderneming is betrokken.
De student leert om de reeds verworven kennis van het burgerlijk recht toe te passen op de verbintenisrechtelijke en goederenrechtelijke aspecten van het huwelijksvermogensrecht.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
1. U kunt vanuit de grondslagen en systematiek van het (huwelijks)vermogensrecht implicaties afleiden voor concrete aspecten van het huwelijksvermogensrecht in ruime zin.
2. U kunt met oog op de eigen aard van de rechtsbeoefening door de notaris de behandelde leerstukken met elkaar in verband brengen.
3. U kunt rechtspraak en (ontwerp)wetgeving mede in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen ontleden.
4. U kunt aan de hand van opgedane kennis en inzicht casusposities oplossen

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: Gedurende 12 weken twee maal per week hoorcollege

 • Namen docenten: prof. mr. W.G. Huijgen en dhr. mr. T.H. Sikkema

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van in syllabus opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: Gedurende de cursus wordt drie maal een werkcollege gegeven

 • Namen docenten: prof. mr. W.G. Huijgen en dhr. mr. T.H. Sikkema

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het grondig voorbereiden van de vragen en de casuïstiek die in syllabus is opgenomen

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de syllabus en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • De Bruin/Huijgen/Reinhartz, Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht, laatste druk.

 • Huijgen/Nuytink/Verstappen/Wortmann, Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, laatste druk.

 • Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, Goederenrecht, laatste druk

 • Nader vast te stellen literatuur, al dan niet in verband met actuele ontwikkelingen; bekendmaking via Blackboard.

Werkboek (indien geen syllabus):
Via Blackboard (eind augustus)

Syllabus:
De docenten kunnen besluiten gebruik te maken van een syllabus. Indien dit het geval is, zal op Blackboard voorafgaand aan de collegereeks hiervan tijdig melding worden gemaakt. Een syllabus is in dat geval naar verwachting eind augustus te verkrijgen.
Bestellen via readeronline.

Reader:
Modelakten laatste versie. Bestellen via readeronline.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt aangegeven op Blackboard.

Aanmelden

Geen inschrijving voor werkgroepen, wel voor tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dhr. mr. T.H. Sikkema

 • Werkadres: KOG, kamer C2.15

 • Bereikbaarheid: Per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 5310 / 7780

 • E-mail: t.h.sikkema@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.41 (mevr. Meijvogel)

 • Openingstijden: Dagelijks van 09.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.