Prospectus

nl en

Mass Communication Law

Course
2018-2019

Toegangseisen

Keuzevak is alleen toegankelijk voor tweede- en derdejaars rechtenstudenten.

Beschrijving

Dictators hebben altijd een grote belangstelling gehad voor de media. Wie macht over de media heeft, kan immers de publieke opinie bespelen. Omgekeerd kan een democratie niet goed functioneren zonder een geschakeerd aanbod van nieuws en opinies door onafhankelijke aanbieders. De gedachte dat afzijdigheid van de overheid automatisch leidt tot een goede en veelzijdige informatievoorziening is echter naïef. Op basis van de Mediawet voert de Nederlandse overheid actief beleid om de kwaliteit en de pluriformiteit van het aanbod te waarborgen. Onomstreden is dit beleid niet. In het verleden is regelmatig tegen de overheid geprocedeerd met een beroep op de uitingsvrijheid en het EU-recht.

Naast deze institutionele aspecten zijn er principiële geschillen over de wijze waarop journalisten hun beroep uitoefenen. Als een burger zich benadeeld voelt door een publicatie zal hij zich wenden tot de burgerlijke rechter. In sommige geallen is een strafvervolging mogelijk. Er zal dan een afweging moeten plaats vinden tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en bijvoorbeeld het recht op privacy. Kan een journalist verplicht worden zijn bronnen te onthullen? Kan niet uitgezonden beeldmateriaal van relletjes door justitie worden opgeëist om de daders van strafbare feiten te achterhalen? Geeft een perskaart het recht door een politieafzetting heen te lopen? Ten slotte wordt stilgestaan bij het recht op goede voorlichting.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak Mediarecht is het verkrijgen van inzicht in de principiële rechtsvragen rond de openbare informatievoorziening. Wanneer gaat een stimulerend mediabeleid van de overheid over in een verstikkende omhelzing? Wanneer moet de vrijheid van journalisten wijken voor andere belangen?

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben de studenten kennis van en inzicht in de beginselen van het mediarecht. Zij hebben ervaring opgedaan met het houden van een pleidooi dan wel het voorzitten van een vergadering over een mediarechtelijk vraagstuk.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof.mr. A.W. Hins

 • Vereiste voorbereiding door studenten: doornemen onderwijsmateriaal

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof.mr. A.W.Hins

 • Vereiste voorbereiding door studenten: grondig bestuderen onderwijsmateriaal; eenmalig schrijven van een pleitnota dan wel een beslissing; overige keren commentaar leveren op pleidooien van anderen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen
  Bij minder dan 10 deelnemers kan het schriftelijke tentamen en/of het schriftelijke herkansingstentamen vervangen worden door mondelinge tentamens. Een dergelijke verandering zal tijdig aan de studenten worden bekendgemaakt.

 • Praktische oefening
  Tijdens het onderwijs kunnen de studenten een casusopdracht vervullen waarbij zij optreden als procespartij, rechter of advocaat-generaal. Cijfers worden hiervoor niet gegeven. Wel krijgt de student te horen of de prestatie voldoende of onvoldoende was. Actieve deelname aan het onderwijs (inclusief een voldoende casusopdracht) geeft de student het recht bij het tentamen een vraag naar keuze over te slaan. Het eindcijfer wordt dan vastgesteld alsof de desbetreffende vraag niet was gesteld. Studenten die niet in aanmerking komen voor deze vrijstelling maken gewoon alle vragen van het tentamen.

Examenstof
Tot de examenstof behoren de literatuurbundel Mediarecht 2018-2019 en de jurisprudentiebundel Mediarecht 2018-2019. Bij het tentamen mogen de jurisprudentiebundel en een wetboek worden geraadpleegd, maar niet de literatuurbundel.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Blackboardomgeving Mediarecht

 • Gebruik wetboeken

 • Literatuurbundel Mediarecht 2018-2019 via Readeronline

Reader:
Jurisprudentiebundel Mediarecht 2018-2019

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof.mr.A.W.Hins

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: per e-mail of op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 8838

 • E-mail: a.w.hins@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: MetaJuridica

 • Afdeling: eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8838

 • E-mail: elaw@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het vak zal in de genoemde vorm slechts doorgang vinden bij een minimum van 15 deelnemende studenten.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.