Prospectus

nl en

Akzentprüfung neuere deutsche Literatur- und Kulturwissenschaft

Course
2019-2020

Toegangseisen

Twee jaar BA Duitse Taal & Cultuur.

Beschrijving

Vor Beginn des Auslandsaufenthaltes wird ein Selbststudiumsmodul absolviert. Jeder Student entscheidet sich für eines der drei Fachgebiete

 • Neuere deutsche Literatur- und Kulturwissenschaft

 • Ältere deutsche Literatur- und Kulturwissenschaft

 • Sprachwissenschaft

In dem gewählten Fachgebiet werden selbständig wissenschaftliche Texte gelesen. Das Modul wird mit einer mündlichen Prüfung (Akzentprüfung) abgeschlossen.

Für die Akzentprüfung neuere deutsche Literatur- und Kulturwissenschaft werden ein literatuurwissenschaftliches Buch, ein Teil einer wissenschaftlichen Abhandlung interpretatorischer Methodik sowie der einleitende Teil eines Buchs mit Beiträgen zur aktuellen Diskussion um die Position der Geisteswissenschaften gelesen.
Studierende sind angehalten, selbständig die wichtigsten theoretischen Behauptungen und Argumente herauszuarbeiten, die sie stützen. Auch kritisches Denken über die Texte ist gefragt: befinden sich die unterschiedlichen Ansätze in Übereinstimmung oder im Widerspruch? Gleichzeitig öffnet das Lesen den Blick auf literatur-/kulturwissenschaftliche und wissenschaftstheoretische Fragen, die im restlichen Studium nicht ausführlich besprochen werden, was als Inspirationsquelle für die Bachelor-Abschlussarbeit dienen kann.

Leerdoelen

De student

 • is in staat om zich literatuur- en cultuurwetenschappelijke teksten zelfstandig eigen te maken

 • verkrijgt kennis van en inzicht in een aantal belangrijke deelgebieden van de literatuur- en cultutuurkunde

 • kan mondeling en in adequaat Duits vragen beantwoorden over de gelezen teksten.

Rooster

Het mondelinge tentamen vindt plaats in september (in overleg met de docent).

Onderwijsvorm

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bestuderen literatuur: 125 uur

 • Tentamenvoorbereiding: 14 uur

 • Toetsing: 1 uur

Toetsing

Toetsing

 • mondeling tentamen

Weging

 • mondeling tentamen: 100%

Het cijfer moet minimaal een 5,5 zijn.

Herkansing

*Het tentamen kan herkanst worden.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Nee

Literatuur

 • Jörg-Dieter Gauger/Günther Rüther (Hg.): Warum die Geisteswissenschaften Zukunft haben! Ein Beitrag zum Wissenschaftsjahr 2007. Freiburg/Basel/Wien 2007:

 • Die Geisteswissenschaften als selbstverständliches Element moderner Kultur – Zur Einführung in die aktuelle Debatte, S. 13-64.

 • Carlos Spoerhase: Autorschaft und Interpretation. Methodische Grundlagen einer philologischen Hermeneutik. Berlin 2007:

 • Einleitung (S. 1-7)

 • Kap. 6: Philologische Billigkeitsprinzipien, S. 297-385.

 • Anthonya Visser: Körper und Intertextualität. Strategien des kulturellen Gedächtnisses in der Gegenwartsliteratur. Wien (Böhlau) 2012 (273 S.)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informative over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij prof. dr. A. Visser

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2237.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl@hum.leidenuniv.nl..