Prospectus

nl en

Crime Analysis

Course
2018-2019

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master criminologie (zie ook OER).

Beschrijving

De opkomst van big data biedt nieuwe mogelijkheden om crimineel gedrag te analyseren en voorspellen. Dit kan, bijvoorbeeld, gebruikt worden om gericht politiecapaciteit in te zetten (predictive policing) en om het risico op dader- of slachtofferschap van individuen in te schatten, met als doel criminaliteit te voorkomen. De toenemende populariteit van technieken voor risicobeheersing zijn kenmerkend voor de verschuiving van aandacht voor criminaliteit naar veiligheid in bredere zin. Ook in Nederland is deze trend waarneembaar, bijvoorbeeld in de strijd tegen terrorisme en het gebruik van risicotaxatie-instrumenten voor criminaliteitspreventie.

In deze cursus wordt nader ingegaan op deze ontwikkelingen en de implicaties voor de criminologie als wetenschap en de samenleving in het algemeen. Hierbij zal worden stilgestaan bij de voor- en nadelen van het gebruik van risicotaxatie-instrumenten gedurende en voorafgaand aan het strafrechtsproces. De cursus zal laten zien welke mogelijkheden big data en verschillende analysetechnieken bieden om praktische vraagstukken op te lossen, maar ook welke risico’s hieraan verbonden zijn. De student zal zowel praktische vaardigheden met betrekking tot misdaadanalyse ontwikkelen, als het vermogen om kritisch te reflecteren op het gebruik van dergelijke vaardigheden. In de cursus zal een gastspreker verder inzicht geven in de toepassingen van misdaadanalyse in de praktijk en de rol die criminologen hierin (kunnen) spelen.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt de verschuiving van post-crime naar pre-crime verklaren aan de hand van relevante literatuur;

 • U kunt een onderbouwde visie geven op de rol en wenselijkheid van risicotaxatie in het voorspellen en voorkomen van crimineel gedrag;

 • U kunt veranderingen in de samenleving en criminologische wetenschap als gevolg van de opkomst van big data duiden en becommentariëren;

 • U kunt een risicotaxatie-instrument ontwikkelen en de verkregen resultaten analyseren, rapporteren, interpreteren en evalueren volgens het format van een wetenschappelijk artikel.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent(en): mw. dr. E.F.J.C. van Ginneken

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent(en): Mw. F. van Dijk, MSc

Andere onderwijsvorm(en)

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Wetenschappelijk paper (50%) van 3.000 woorden: ontwikkeling risicotaxatie-instrument, rapportage volgens format van wetenschappelijk tijdschrift

 • Schriftelijk tentamen (50%), bestaande uit open vragen, gebaseerd op collegestof en literatuur

 • Beide onderdelen moeten met een voldoende (minimaal een 5,5) worden afgesloten om het vak te behalen. Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer.

 • Beide onderdelen kunnen worden herkanst. In geval van een klein aantal deelnemers kan worden besloten het hertentamen mondeling af te nemen. U wordt hiervan dan tijdig op de hoogte gesteld.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures
Schriftelijke opdrachten worden via Turnitin (Blackboard) ingeleverd

Examenstof
Zal tijdig via de cursushandleiding en Blackboard bekend worden gemaakt

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Verwijzingen naar relevante literatuur via de cursushandleiding en Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

In deze cursus ontwikkelen de studenten hun methodologische vaardigheden, waarmee ze praktische vraagstukken kunnen oplossen. Met het oog op de groeiende beschikbaarheid van big data is het belangrijk dat criminologen in staat zijn deze data te analyseren en te duiden. De toepassingen van deze vaardigheden worden onderstreept door middel van gastcolleges van praktijkdeskundigen. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Analysevaardigheden

 • Kritisch denken

 • Beleidsvorming

 • Beroepenveldoriëntatie

Contact

 • Vakcoördinator: mw. dr. E.F.J.C. van Ginneken

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen