Prospectus

nl en

Collective Labour Law

Course
2018-2019

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

In het vak collectief arbeidsrecht staan de thema’s collectieve arbeidsvoorwaardenvorming (cao-recht en stakingsrecht) en medezeggenschapsrecht centraal. De doorwerking van collectieve afspraken op het niveau van de individuele arbeidsovereenkomst is een ander belangrijk thema. Er wordt kort aandacht besteed aan het polderoverleg en de daarbij behorende instituties (SER, Stichting van de Arbeid, Pensioenfondsen) en aan collectieve arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid. Daarnaast is er apart aandacht voor betrokkenheid van vakbonden en ondernemingsraad bij een reorganisatie en de betekenis van een in dat kader afgesloten sociaal plan. Cao-recht bij overgang van onderneming komt ook aan de orde. Ten slotte is er aandacht voor de Wet Melding Collectief Ontslag.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Na afronding van het vak hebben studenten overzicht van het collectieve arbeidsrecht verworven (cao, medezeggenschap en collectieve actie).

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:

 • collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen toe te passen op complexe casus op individueel niveau;

 • de geldigheid van de collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen te beoordelen;

 • het belang van het systeem van collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen te plaatsen in zijn historische context en te beredeneren voor de toekomst;

 • de internationale normen toe te passen op collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen;

 • zich een oordeel te vormen over problemen op het grensvlak tussen zeggenschap en cao’s;

 • analyses van aangeboden casuïstiek schriftelijk te presenteren.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: verschillende medewerkers van de afdeling sociaal recht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: verschillende medewerkers van de afdeling sociaal recht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof, maken werkgroepcasus

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Afsluitend tentamen (open vragen aan de hand van casus, 100% van het eindcijfer)

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de reader en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • A.T.J.M. Jacobs, Collectief arbeidsrecht, Deventer: Kluwer (juiste druk wordt bekend gemaakt op Blackboard)

 • G.J.J. Heerma van Voss, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel V. Arbeidsovereenkomst, Deventer: Wolters Kluwer (juiste druk wordt bekend gemaakt op Blackboard)

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht, Den Haag: Boom juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Blackboard)

 • B. Barentsen & M.Y.H.G.Erkens, Arresten Arbeidsrecht, Den Haag: Boom juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Blackboard)

 • Aanvullend materiaal, bekend te maken op Blackboard

Werkboek
Geen

Reader

 • Collectief Arbeidsrecht

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B121

 • Openingstijden: ma t/m vrijdag 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7713

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl