Prospectus

nl en

Tutorial Labour Law (2)

Course
2018-2019

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Studenten worden bij het privatissimum opgedeeld in kleine groepen van circa 10 studenten. Zij krijgen wekelijks een schrijfopdracht. In dat kader moeten zij zelfstandig onderzoek doen om een juridisch probleem in kaart te brengen. De bevindingen moeten zij vervolgens in een begrijpelijk en goed opgebouwd betoog opschrijven. Daarnaast dienen de studenten een referaat te houden. In het privatissimum zijn de opdrachten gegroepeerd rond een centraal thema, zodat dat kan worden uitgediept. De opdrachten verschillen van week tot week. Dat kan eveneens gelden voor de vorm. Daarbij komen methoden en technieken van rechtswetenschappelijk onderzoek aan bod. Het thema wordt geselecteerd op grond van relevantie voor de arbeidsrechtpraktijk en actualiteit. Het is ook mogelijk dat een keuze wordt geboden tussen verschillende thema’s.
De opdrachten zijn allereerst gericht op het verder aanleren van wetenschappelijke, academische vaardigheden (rechtsvergelijking, discours in de dogmatiek). Daarnaast oefenen studenten, net als bij het practicum, vaardigheden die ook in de rechtspraktijk noodzakelijk zijn: zelf zoeken en schrijven onder tijdsdruk. Tot slot is het referaat (dat in verschillende vormen gegoten kan worden) gericht op het versterken van spreekvaardigheid betreffende een (complex) juridisch onderwerp.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het privatissimum is allereerst gericht op het aanleren van wetenschappelijke, academische vaardigheden (rechtsvergelijking, discours in de dogmatiek). Daarnaast oefenen studenten, net als bij het practicum, vaardigheden die ook in de rechtspraktijk noodzakelijk zijn: zelf zoeken en schrijven onder tijdsdruk.

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Het toepassen van de grondbeginselen van het arbeidsovereenkomstenrecht, sociale zekerheidsrecht, pensioenrecht, internationale arbeidsrecht, en collectieve arbeidsrecht in onderlinge samenhang op complexe casuïstiek en abstracte vraagstukken, d.w.z. de casus of het vraagstuk te beschouwen vanuit de grondbeginselen van deze rechtsdomeinen en de juridische implicaties te doorgronden van elk van deze domeinen en deze in samenhang tegen elkaar af te wegen;

 • grondige kennis van een belangrijk en actueel arbeidsrechtelijk thema of leerstuk toe te passen;

 • ten behoeve van de analyse en de oplossing van vraagstukken zelfstandig informatie te verzamelen en te selecteren;

 • bij de analyse van vraagstukken diverse bronnen te raadplegen en kritisch te interpreteren; daarbij feiten en meningen tegen elkaar af te wegen, ongeacht of het nationale of internationale bronnen betreft; diverse oplossingsrichtingen naast elkaar te leggen en aan elkaar te relateren om op deze wijze een gefundeerde mening te geven over dan wel originele en creatieve juridische oplossingen aan te dragen voor de (onderzoeks)vragen;

 • vermogen beperkt rechtsvergelijkend onderzoek uit te voeren;

 • een helder en goed gepresenteerd referaat te houden;

 • vraagstelling, onderzoek, conclusies en bronvermelding te presenteren in een helder en gestructureerd beknopt betoog dat voldoet aan de eisen van het juridisch-wetenschappelijk onderzoek.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: prof. Mr. B. Barentsen en andere docenten van de afdeling sociaal recht.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiden van opdracht dan wel referaat.

 • Aanwezigheid tijdens de werkgroepen is verplicht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Vijf schriftelijke opdrachten

 • Referaat

 • De opdrachten en het referaat tellen ieder gelijkelijk mee bij de bepaling van het eindcijfer (ieder voor één zesde deel). * NB Voldoende deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het studiejaar indien het vak dan nog niet is behaald.

Inleverprocedures

Wekelijks op de bijeenkomst en via Turnit-in, zie nader Blackboard.

Examenstof
Er is geen apart examen, anders dan genoemde opdrachten en referaat.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandse publicaties, Deventer: Kluwer (meest recente versie)

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B121

 • Openingstijden: ma t/m vrijdag 9.00-17.00

 • Telefoon secretariaat: 31 71 527 7713

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl