Prospectus

nl en

ILS - Labour Law in the Enterprise

Course
2018-2019

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie OER)

Beschrijving

In het vak Interaction Between Legal Systems –Arbeidsrecht in de Onderneming staat het ondernemingsrechtelijke arbeidsrecht centraal. De verhouding tussen het individuele en collectieve arbeidsrecht enerzijds en hert ondernemingsrecht anderzijds, meer in het bijzonder het faillissementsrecht en het vennootschapsrecht. Hoe verhouden deze regels zich tot elkaar en welke regels ‘gaan voor?’ Aan de hand van medezeggenschap, overgang van onderneming en de arbeidsrechtelijke positie van statutair bestuurders wordt ingegaan op onderwerpen waar arbeidsrecht en ondernemingsrecht elkaar raken. Op een van deze thema’s verrichten studenten enig eigen onderzoek ten behoeve van een paper. In het werkgroeponderwijs wordt ingegaan op de voor het schrijven van een juridisch paper vereiste schrijf- en onderzoeksvaardigheden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
In dit vak leren studenten regels uit verschillende rechtsgebieden met elkaar te combineren

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • kennis van de voor het arbeidsrecht meest belangrijke onderdelen van het ondernemingsrecht (i.h.b. faillissement en vennootschapsrecht)

 • in staat om casus waarin regels uit verschillende rechtsgebieden (in dit geval: arbeidsrecht en ondernemingsrecht) van toepassing (kunnen) zijn te analyseren én daarover een gefundeerd oordeel te geven

 • in staat om de verschillende uitgangspunten van beide vakgebieden te benoemen en dez betekenis van deze verschillen ook te vertalen naar concrete casus

 • in staat om op basis van eigen onderzoek in juridische bronnen in een gestructureerd betoog een rechtsvraag te beantwoorden

 • kennis van de voor arbeidsrechtelijke vragen meest relevante bronnen

 • kennis en kunnen toepassen van De Leidraad voor juridische auteurs

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. B. Barentsen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: doornemen van de voorgeschreven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: verschillende medewerkers van de afdeling Sociaal Recht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: inleveren van (concept) papers over onderzoeksvraag

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Praktische oefening: het maken van de tussentijdse opdrachten (zie de vereiste voorbereiding voor de werkgroepen) en het volgen van het daaraan verbonden feedbacktraject is verplicht voor deelname aan de schriftelijke opdracht (en de eventuele herkansing daarvan)

 • Schriftelijke opdracht: paper over arbeids-/ondernemingsrechtelijk thema (50% van het eindcijfer)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (50% van het eindcijfer)

Het eindcijfer bestaat uit de gemiddelde score op de schriftelijke opdracht en het schriftelijke tentamen. Het vak is behaald als het eindcijfer voldoende is. Bij een onvoldoende eindcijfer herkanst de student zowel het tentamen als de schriftelijke opdracht. De herkansing bepaalt dus voor 100% het eindcijfer. Indien het vak na afloop van het collegejaar niet met een voldoende is afgerond, verliezen resultaten voor de deeltoetsvormen (schriftelijke opdracht en schriftelijk tentamen) hun geldigheid en dient het vak in een nieuw studiejaar opnieuw te worden gevolgd.

Inleverprocedures
In het eerste hoorcollege wordt informatie gegeven over de geldende inleverprocedures.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Asser-Heerma van Voss 7-V (meest recente druk)

 • Winter c.s., Van Schilfgaarde, Van de BV en de NV (meest recente druk)

 • Reader Arbeid en Onderneming 2018/2019

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. B. Barentsen

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B107

 • Telefoon: 071 – 527 8932 of -7713

 • E-mail: b.barentsen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal Recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG B121

 • Openingstijden: balie maandag t/m donderdag 9.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen