Prospectus

nl en

Jurisprudence and Public Law

Course
2018-2019

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak rechtstheorie en publiekrecht heeft tot doel u inzicht te geven in de centrale begrippen van het publieke recht, hun filosofische grondslagen en hun feitelijk functioneren in de politieke praktijk. Men kan daarbij denken aan begrippen als rechtsstaat, scheiding der machten, checks and balances, grondrechten, democratie etc. U bestudeert de juridische verhouding tussen wetgever en rechter, wetgever en executieve, executieve en rechter en overheid en burger. Die juridische verhoudingen confronteert u met de normatieve staatkundige theorieën, die eraan ten grondslag liggen en met de politieke realiteit.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: u inzicht geven in het verschijnsel constitutie.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
kennis van en inzicht in de grondideeën van het (westerse) constitutionele recht en het kunnen toepassen ervan, bijvoorbeeld op het vraagstuk van de Europese staatkundige inrichting.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 3 uur: 10

 • Namen docenten: Prof. dr. A.A.M. Kinneging

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de stof lezen, en papers schrijven

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Elke week dient bij aanvang van het college een korte paper te worden ingeleverd over de stof van het betreffende college. In het paper wordt een antwoord gegeven op een door de docent gestelde vraag. Die vraag wordt op Blackboard bekend gemaakt.

 • De cursus wordt afgesloten met een mondeling of schriftelijk tentamen.

 • Het eindcijfer is het gemiddelde van het gemiddelde cijfer voor de papers (50%) en het cijfer voor het tentamen (50%).

Bij een onvoldoende eindcijfer komt in aanmerking voor het herkansen van (het) toetsonderd(e)el(en) waarvoor u een onvoldoende deelcijfer hebt behaald. Een voldoende deelcijfer voor het paper blijft geldig één collegejaar volgend op het collegejaar waarin het voldoende deelcijfer is behaald. Een voldoende deelcijfer voor het tentamen is alleen geldig gedurende het lopende collegejaar.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens college en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Zie Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. A. A. M. Kinneging

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A3.39

 • Telefoon: 071 – 527 7654

 • E-mail: a.a.m.kinneging@LAW.Leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG A3.19

 • Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00 – 16.30 uur en vrijdag 09.00 - 13.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl