Prospectus

nl en

Practicum: Corporate Litigation

Course
2018-2019

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Corporate litigation heeft in Nederland een hoge vlucht genomen. Spraakmakende procedures hebben de afgelopen jaren in de publieke belangstelling gestaan. Het Practicum Procederen in het Ondernemingsrecht beoogt studenten inzicht te geven in de belangrijkste procesrechtelijke en materieelrechtelijke aspecten van geschillen in de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming. Docenten met praktijkervaring belichten verschillende ondernemingsrechtelijke procedures. Het kan daarbij gaan om procedures als de geschillen- en uitkoopregeling, het enquêterecht, class actions, procedures betreffende de jaarrekening, verzetprocedures bij – bijvoorbeeld – fusie en splitsing, of geschillen in verband met de Wet op de Ondernemingsraden. Ook geschillen rond insolvente ondernemingen kunnen aan bod komen. Het onderwijs in het vak bestaat uit inleidende hoorcolleges, gegeven door gastdocenten die in de rechtspraktijk werkzaam zijn, en uit practica, waar studenten op basis van aan de praktijk ontleende procesdossiers zelfstandig processtukken moeten schrijven.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak heeft tot doel u inzicht te geven in de belangrijkste procesrechtelijke en materieelrechtelijke aspecten van geschillen in de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming, door u zelfstandig processtukken te laten schrijven op basis van aan de praktijk ontleende procesdossiers die u ter beschikking krijgen.

Na afronding van het vak kunt u:

 • (op hoofdlijnen) een processtrategie bepalen;

 • de meest gerede rechtsgang kiezen;

 • processtukken (in ruime zin) concipiëren en beoordelen.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Aantal à 1 uur: 1

 • Namen docenten: verschillende gastdocenten uit de praktijk van corporate litigation

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de voor deze colleges aanbevolen stof

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: practica

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Namen docenten: verschillende leden van de afdeling Ondernemingsrecht (roulerend)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: iedere student maakt gedurende de cursus drie schriftelijke werkstukken, in de vorm van een conceptprocesstuk (in ruime zin), op basis van een aan de praktijk ontleend “modeldossier”.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Het maken van drie schriftelijke werkstukken.

 • Elk van de schriftelijke werkstukken wordt beoordeeld met een cijfer. Alle drie cijfers tellen gelijkelijk/evenredig mee (dwz. voor 33.33%). Het gemiddelde daarvan de cijfers vormt het eindcijfer voor het vak. (NB Er vindt geen afzonderlijk (eind-)tentamen plaats).

Inleverprocedures
De inleverprocedures van de practicumopdrachten staan in het werkboek

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Geen.

Werkboek:
Werkboek Practicum Procederen in het Ondernemingsrecht. Het werkboek zal voor aanvang van het onderwijs op Blackboard worden gepubliceerd.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Literatuur over civiel procesrecht, zoals bijvoorbeeld H.J. Snijders, C.J.M. Klaassen & G.J. Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer laatste druk of A.W. Jongbloed e.a., Burgerlijk procesrecht praktisch belicht, Deventer: Kluwer laatste druk.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via Blackboard.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. B. Verkerk

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES LEIDEN

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 8561

 • E-mail: POR@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00-13.30 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7235 (gedurende de gehele week bereikbaar)

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.