Prospectus

nl en

Vergelijkend Constitutioneel Recht

Course
2018-2019

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

In dit vak staan drie, nauw met elkaar samenhangende, vragen centraal:

 • Wat betekenen Europeanisering en globalisering voor de democratie en de rechtsstaat?

 • Hoe staat het met de vitaliteit van en het vertrouwen in de democratie, en hoe kunnen deze worden versterkt?

 • Hoe kan sociale cohesie in een cultureel en religieus diverse samenleving bevorderd worden?

Deze vragen zijn afkomstig uit de Nationale Wetenschapsagenda waarin de belangrijkste vragen bij elkaar zijn gebracht die leven onder Nederlandse burgers en partijen in de wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Actuele kwesties dus, die een hoge maatschappelijke relevantie hebben.

Tijdens de colleges zoeken we de antwoorden op deze vragen aan de hand van echitterende, recent beschikbaar gekomen literatuur, die (grotendeels) via de bibliotheek en online beschikbaar is. Deze literatuur heeft een interdisciplinair, theoretisch en mondiaal vergelijkend karakter, waardoor de antwoorden anders en hopelijk beter zullen luiden dan met behulp van een traditionele nationale inleiding tot het constitutionele recht haalbaar was geweest.

Leerdoelen

Doel van het vak
De behandeling, vanuit constitutioneelrechtelijk perspectief en op rechtsvergelijkende basis, van een drietal nauw met elkaar samenhangende vragen, die van fundamenteel belang zijn voor de bijdrage die bestuursjuristen kunnen leveren aan de bevordering van veerkrachtige en zinvolle samenlevingen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:
Inhoud:
1. U heeft inzicht in de processen van Europeanisering en globalisering en kunt hun betekenis voor de democratie en de rechtsstaat evalueren, teneinde een constitutioneelrechtelijke bijdrage te leveren aan het creëren van een veerkrachtige en zinvolle samenleving.
2. U heeft inzicht in de vitaliteit van en het vertrouwen in de democratie en kunt deze analyseren met het oog op de versterking ervan.
3. U heeft inzicht in wat de beperkte, maar essentiële, bijdrage van het constitutionele recht kan zijn aan de bevordering van sociale cohesie in een cultureel en religieus diverse samenleving.

Vaardigheden:

 • U heeft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de (publiekrechtelijke) rechtsvergelijking en weet de daarin ontwikkelde methoden toe te passen ter beantwoording van de drie vragen die centraal staan binnen het vak.

 • U bent in staat om de uitkomsten van dit onderzoek mondeling en schriftelijk helder te presenteren, zowel voor vakgenoten als voor niet-juristen.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mr. dr. H.M.T.D. ten Napel.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard, rubriek Rooster

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mr. dr. H.M.T.D. ten Napel.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: u maakt zich door middel van zelfstudie de op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof eigen en schrijft hierover verschillende notities. Een en ander mede met het oog op de discussie tijdens de werkgroepen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Vier tussentijdse schriftelijke notities van ca. 1.200 woorden (80%), inclusief de mondelinge verdediging daarvan en overige participatie (20%). Dit alles heeft de status van praktische oefeningen.

 • Indien het gemiddelde van de vijf toetsvormen op een onvoldoende uitkomt bestaat de herkansing uit het opnieuw schrijven van een of meer werkstukken.

Inleverprocedures
Het tussentijds schriftelijk werk dient via Blackboard te worden ingeleverd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, zoals nader aangegeven op Blackboard, en hetgeen behandeld is tijdens de colleges en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur

Nader te bepalen delen uit:

 • Mark Tushnet (ed.), Comparative Constitutional Law. Elgar Research Reviews in Law (2017)

 • Susan Rose-Ackerman, Peter L. Lindseth & Blake Emerson (eds.), Comparative Administrative Law (2nd. Ed., 2017)

 • Gary Jacobsohn & Michael Schor (eds.), Comparative Constitutional Theory (2018)

 • nader te bepalen aanvullende literatuur

Werkboek
Digitaal

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. dr. H.M.T.D. ten Napel

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B1.18

 • Bereikbaarheid: Via email

 • Telefoon: 071 527 7710

 • E-mail: h.m.t.d.tennapel@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B 1.21

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7760

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl