Prospectus

nl en

Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 800-1700

Course
2018-2019

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd voltrok zich een aantal fundamentele transformaties in de Europese cultuur:

 • verstedelijking en staatsvorming,

 • renaissances in kunst en letterkunde,

 • revoluties in wetenschap en filosofie,

 • de opkomst van universiteiten en drukpers,

 • contacten met de wereld buiten Europa

 • de scheuring van de christelijke wereld.
  Cultuurwetenschappers hebben altijd beklemtoond dat die ontwikkelingen met elkaar waren verknoopt, maar zijn wel steeds van gedachten veranderd over de manier waarop ze met elkaar in verband moeten worden gebracht. In dit college kijken we aan de hand van zes studies over culturele verandering hoe wetenschappers daarbij te werk zijn gegaan. Het college biedt daarmee tegelijkertijd inzicht in een aantal ‘klassieke’boeken uit de cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd.
  Specifieke weekindeling wordt nader bekend gemaakt.

Leerdoelen

 • Kennis van wetenschappelijke discussies over transmissie en transformatie van cultuur in Europa in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

 • Kennismaking met een aantal klassieke werken over de cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

Rooster

Woensdag 15:00-17:00. Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

Gemengd hoor- en werkcollege: er is aanwezigheidsplicht

Er bestaat voor deze cursus een aanwezigheidsplicht. Docenten houden een presentielijst bij. Als je niet aanwezig kunt zijn dan meld je je af via e-mail bij de coördinator van de cursus, Susanna de Beer (dus niet bij de docent van die week).

Studielast

140 uur= 5 EC
26 uur college
114 uur literatuurstudie en zes deelopdrachten

Toetsing

Toetsing

 • 6 leesopdrachten

We vragen studenten om ieder boek te lezen voorafgaand aan de colleges waarin het wordt behandeld. Voor het tweede college krijgen ze een leesopdracht als leidraad, die steeds op de dag vóór het tweede college wordt ingeleverd. De opdracht bestaat uit twee delen: A. Antwoorden op vier vragen (max. 250 woorden per vraag); B. Een korte essay op basis van een aan te leveren vraag (max. 1000 woorden). De opdracht wordt beschikbaar gemaakt op Blackboard. Lever het document ook in via Blackboard.
NB. na de deadline kun je je opdracht niet meer inleveren!

Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de zes leesopdrachten. Als je een leesopdracht niet op tijd inlevert dan krijg je een nul voor die bepaalde week. De weging binnen elke opdracht is als volgt: 40% voor het essay, 15% voor elk van de vier vragen. Deelcijfers worden telkens binnen 3 weken via Blackboard bekend gemaakt.

Weging

Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de deelopdrachten; elke opdracht telt voor 16,7% mee.

Herkansing

Bij een onvoldoende (5,49 of lager) mag de student de leesopdracht met het laagste cijfer overdoen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboardwordt gebruikt om de studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ze ontvangen hier specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt.

De boeken zullen in de UB apart worden gezet op een collegeplank maar het verdient aanbeveling ze aan te schaffen (een aantal komt beschikbaar bij Van Stockum, of anders via Amazon, bol.com of tweedehands). Sommige boeken zijn ook online beschikbaar.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Bij de cursuscoördinator, mw. Dr. C.V. Weeda

Opmerkingen

Deze cursus is verplicht voor studenten die de minor Europa in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd volgen.