Prospectus

nl en

Juridische aspecten van Kindermishandeling

Course
2018-2019

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit vak belicht de juridische aspecten van kindermishandeling en vormt een onderdeel van de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en verwaarlozing: een levensloopperspectief. Dit vak kan ook als keuzevak gevolgd worden mits er nog plaatsen beschikbaar zijn.
Kindermishandeling en verwaarlozing tast het leven van een kind in zijn grondvesten aan. Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid om kinderen groot te brengen zonder geweld te gebruiken in de opvoeding. De overheid heeft op grond van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind de plicht om ouders te ondersteunen in de uitoefening van deze verantwoordelijkheid. Ook heeft de overheid op grond van dit verdrag de plicht om al het mogelijke te doen om kinderen te beschermen tegen verwaarlozing, misbruik en geweld.
De overheid moet daarom maatregelen treffen ter voorkoming van kindermishandeling en moet procedures bieden voor opsporing, melding, verwijzing, onderzoek en behandeling van gevallen van kindermishandeling, waarbij zo nodig rechterlijke instanties moeten worden ingeschakeld.
Kindermishandeling is een maatschappelijk vraagstuk dat vanuit het perspectief van kinderrechten belangrijke aandacht verdient. Bij de preventie en aanpak van kindermishandeling spelen verschillende rechtsdisciplines (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, internationaal recht) een rol. In dit vak wordt vanuit juridisch perspectief ingegaan op de preventie en aanpak van kindermishandeling zodat inzicht wordt verkregen in de juridische vraagstukken en de juridische kaders die van invloed zijn.
Tijdens de bijeenkomsten wordt – na een eerste bijeenkomst ‘Inleiding Recht’, bedoeld voor niet-juridische studenten – aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Mensenrechten en kinderrechten (week 1);

 • Preventie en signalering vanuit juridisch perspectief (week 2);

 • Vrijwillige aanpak kindermishandeling (bestuursrechtelijk; Jeugdwet, week 3)

 • Civielrechtelijke aanpak kindermishandeling (gedwongen kader) (week 4);

 • Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aanpak kindermishandeling (week 5);

 • Gastcollege: Bijzondere vormen van kindermishandeling in de rechtspraktijk (week 6).

Leerdoelen

Aan het einde van het vak kunt u:

 • de betekenis van het internationale recht voor de nationale rechtsorde op het gebied van kindermishandeling uitleggen en kunt u deze kennis toepassen op een casus;

 • Nederlandse wet-en regelgeving op het gebied van de preventie van kindermishandeling uitleggen;

 • wet- en regelgeving en tuchtrechtspraak met betrekking tot de signalering van kindermishandeling en de implicaties voor het delen van informatie en het medisch beroepsgeheim toepassen op een casus;

 • de vrijwillige hulpverleningsaanpak van de gedwongen aanpak van kindermishandeling onderscheiden en de bijbehorende juridische kaders toepassen op een een casus;

 • wet- en regelgeving en jurisprudentie met betrekking tot de strafrechtelijke aanpak van kindermishandeling kunnen interpreteren en toepassen op een casus;

 • Wet tijdelijk huisverbod (bestuurlijke aanpak) kunnen toepassen op een casus;

 • juridische knelpunten en dilemma’s benoemen bij de juridische aanpak van kindermishandeling;

 • de aangeboden juridische literatuur en de daarin beschreven implicaties voor de juridische aanpak van kindermishandeling samenvatten en beoordelen.

Rooster

Zie voor het rooster op de Backboardomgeving van dit vak!

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. drs. M.R. Bruning en mr. A.E.J. Satink

Hoorcollege Inleiding recht (voor niet-juristen)

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Naam docent: mr. A.E.J. Satink

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Naam docent: mr. A.E.J. Satink

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voor de werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht en wordt actieve deelname verwacht. Bij vooraf bij de docent aangemelde en onvermijdelijke afwezigheid zal een vervangende opdracht moeten worden gemaakt. Van u wordt actieve participatie verwacht. Dit houdt in dat de daarvoor opgegeven literatuur vooraf grondig wordt bestudeerd.

 • NB: dit vak bevat een praktische oefening.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: gastcollege

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: bekendmaking via Blackboard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: n.n.b.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Afsluitend schriftelijk tentamen. Het tentamen kan alleen worden afgelegd wanneer voldaan is aan de aanwezigheidsplicht die geldt voor de werkcolleges. De regels omtrent de aanwezigheidsplicht zijn te vinden op Blackboard en worden bij de eerste werkgroepbijeenkomst verder toegelicht.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek wet- en regelgeving en jurisprudentie en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en gastcolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Reader Wet- en regelgeving & Jurisprudentiereader (via readeronline)

 • Literatuurreader (via readeronline).

 • De wetgevingsbundel Jeugdrecht (laatste versie): J. uit Beijerse & C.J. Forder, Wetgeving Jeugdrecht 2016, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2016. (ISBN: 9789462901728).

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Let op: Voor de minor in zijn geheel en voor de afzonderlijke vakken moet je je apart inschrijven. Inschrijven voor de minor kan via uSis. Kies Studieactiviteiten en vervolgens vakken van Pedagogische Wetenschappen. Onder het nummer 6478MINKMY vind je de minor Kindermishandeling en Verwaarlozing.

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

 • Vakcoördinator: Mevr. mr. A.E.J. Satink

 • Werkadres: Kamerlings Onnes Gebouw, Steenschuur 25, kamer B.3.36

 • Bereikbaarheid: via e-mail (voor inhoudelijke vragen m.b.t. het vak)

 • Telefoon secretariaat: 071-5276056 of 071-5277235

 • E-mail: a.e.j.satink@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Jeugdrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: Balie van maandag t/m vrijdag 9.00 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5276056 of 071-5277235

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

LET OP: Dit vak is onderdeel van de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief. Dit vak kan ook als keuzevak gevolgd worden mits er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Alle studenten die dit vak afzonderlijk als keuzevak willen volgen en dus geen minorstudenten zijn, kunnen op een wachtlijst worden geplaatst, via een e-mail naar het Secretariaat: mevr. Vera Versluis – Blankestijn (v.c.blankestijn@law.leidenuniv.nl).

Vorig jaar is bij dit vak ook een wachtlijst gehanteerd vanwege het hoge aantal aanmeldingen voor de minor. Desondanks kon vorig jaar de gehele groep studenten (van de wachtlijst) dit vak als keuzevak volgen. Dit jaar gaan we ook proberen zoveel mogelijk keuze-studenten te plaatsen. Plaatsing voor de keuzevak-studenten is echter afhankelijk van het totale aantal aanmeldingen voor het vak en het tijdstip van aanmelding voor de wachtlijst (hoe eerder de aanmelding, hoe groter de kans op plaatsing).

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.