Prospectus

nl en

Integration: Business-IT-Alignment

Course
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De nadruk van Oriëntatie Informatica & Economie lag op het creëren van overzicht van Informatica & Economie. Integratie: Business & IT Alignment (IBIA) gaat verder waar Oriëntatie I&E is gebleven. IBIA kent voor 80% dezelfde onderwerpen, alleen wordt daar dieper op in gegaan. Hierbij kijken we naar de manier waarop organisaties zich door de tijd heen hebben getransformeerd op het gebied van Business en IT en zich verder in de (digitale) toekomst zullen transformeren. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Het vak zal een combinatie van wetenschappelijke theorieën en modellen enerzijds, en praktische toepassingen anderzijds zijn.

Leerdoelen

Het doel van het college is om de kennis van studenten te verdiepen op het gebied van het raakvlak tussen IT en economie/bedrijfskunde en hen te trainen hoe ze met dit raakvlak kunnen omgaan. Na dit vak zullen studenten hun theoretisch fundament hebben versterkt en praktische vaardigheden hebben opgedaan die relevant zijn voor het raakvlak. Ook leren zij een complexe casus op gestructureerde wijze te analyseren en op te lossen en tot een passend advies te komen, waarbij wetenschappelijke modellen in een professionele context worden toegepast.

Rooster

De meest recente roosters zijn te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Per week 2 uur interactief hoorcollege. Om de relevantie van dit vakgebied en deze studie in de praktijk te verduidelijken, zullen er ook enkele bedrijfsbezoeken plaats vinden.

Toetsing

Toetsing zal plaats vinden in de vorm van twee opdracht, waarbij participatie van de bedrijfsbezoeken verplicht is, en een tentamen. De opdrachten zullen voor 60% mee tellen in het eindcijfer en het tentamen voor 40%. Voor het tentamen dient minimaal 5.5 gehaald te worden. Een student mag niet meer dan 20% van de contacturen missen, waarbij participatie van de bedrijfsbezoeken verplicht is.

Herkansing: Het tentamen kent een herkansingsmogelijkheid in de vorm van een hertentamen. De opdrachten kennen een herkansingsmogelijkheid in de vorm van individuele opdrachten. Deze opdrachten dienen 3 weken na het bekendmaken van de eindcijfers te worden ingeleverd.
Aanwezigheidsplicht: Wanneer niet wordt voldaan aan de aanwezigheidsplicht, dient het vak opnieuw te worden gevolgd. Het tentamencijfer blijft in dit geval een jaar geldig.

Blackboard

Niet van toepassing.

Literatuur

Literatuur wordt in de vorm van een syllabus gedeeld met de studenten voor aanvang van het college.

Aanmelden

Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website.

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de BSc Informatica & Economie is er een beperkte capaciteit. Deze studenten moeten het vak Oriëntatie Informatica & Economie voldoende hebben afgesloten. Neem hiervoor contact op met de onderwijscoördinator/studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.

Website

Na aanmelding voor het vak, kan toegang tot de website van het vak verkregen worden via de docent.