Prospectus

nl en

Seminar Ancient Philosophy: The Phaedo of Plato and its Reception in Late Antiquity

Course
2018-2019

Toegangseisen

Dit college is toegankelijk voor BA3 studenten Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en BA3 studenten Filosofie.
Minimale voorkennis: overzichtscollege Geschiedenis van de Antieke Wijsbegeerte (BA1/2); voor studenten Wijsbegeerte is kennis van het Grieks geen vereiste.

Beschrijving

Plato’s Phaedo is beroemd om de slotscene waarin Socrates de gifbeker drinkt, zijn raadselachtige laatste woorden spreekt, en sterft. Voordat het zover is, echter, voeren hij en zijn leerlingen nog eenmaal een filosofisch gesprek (over de vraag of de ziel onsterfelijk is), geeft Socrates een intellectuele autobiografie van zichzelf (van presocraat tot Platonist), en sluit hij de discussie af met een fascinerende mythe.

In het eerste deel van het college zullen we de dialoog integraal lezen met aandacht voor zowel de argumentatieve als de literaire aspecten van de tekst. Eén van de vragen die hierbij centraal zal staan is hoe vorm en inhoud elkaar in het geval van deze Platoonse dialoog aanvullen.
De Phaedo heeft een enorme invloed gehad op latere auteurs in de Oudheid. In het tweede deel zullen we een deel van dat Nachleben verkennen. Centraal hierbij staan Gregorius van Nyssa en Damascius. Gregorius van Nyssa was een belangrijke Christelijke auteur (4de eeuw n. Christus) die een dialoog schreef Over de ziel en de wederopstanding die geïnspireerd is op de Phaedo. Dit roept de vraag op naar de relatie tussen klassieke filosofie en Christelijk denken in de Oudheid (een belangrijke thema op dit moment in de bestudering van de antieke filosofie). De Neoplatonist Damascius (eind 5de-begin 6de eeuw n. Chr.) was de laatste grote filosoof van de Oudheid. Hij schreef een commentaar op de Phaedo dat overgeleverd is in twee versies. Antieke Neoplatoonse commentatoren gebruiken commentaren als een middel om hun eigen ideeën te ontwikkelen. We zullen in het geval van Damascius dan ook ingaan op de vraag waar zijn uitleg van Plato’s tekst eindigt en zijn eigen Neoplatoonse filosofie begint.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

 • De student verdiept zijn/haar kennis van de filosofie van Plato, mede door eigen onderzoek;

 • De student verdiept zijn/haar kennis van de filosofie van de late Oudheid, mede door eigen onderzoek.

Vaardigheden

 • De student oefent zich in het analyseren van een antiek filosofische tekst en de bijbehorende secundaire literatuur, alsook het mondeling en schriftelijk presenteren van zijn/haar bevindingen;

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie Roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

5 EC (studenten BA GLTC), totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur:

 • bijwonen colleges: 26 uur (2 uur p.w. x 13 w. = 26 uur)

 • voorbereiden colleges: 18 uur (1,5 uur p.w. x 12 w. = 18 uur)

 • voorbereiden referaat: 12 uur

 • schrijven van paper (3.000-4.000 woorden op basis van referaat): 84 uur

10 EC (studenten BA Wijsbegeerte), totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur:

 • bijwonen colleges: 26 uur ( 2 uur p.w. x 13 w. = 26 uur)

 • voorbereiden colleges: 18 uur (1,5 uur p.w. x 12 w. = 18 uur)

 • voorbereiden referaat: 12 uur

 • midterm opdracht (met inbegrip van secundaire literatuur): 84 uur

 • paper (5.000 woorden): 140 uur

Toetsing

5 EC (studenten BA GLTC):

 • Referaat (30%)

 • Paper (70%)

10 EC (studenten BA Filosofie):

 • Referaat (25%)

 • Midterm opdracht (25%)

 • Paper (50%)

Aanvullende eis: bij dit college geldt een aanwezigheids- en participatieplicht. Wie onvoldoende aanwezig is en/of participeert kan van het college worden uitgesloten of een extra opdracht opgelegd krijgen.

Weging

De cursus is met goed gevolg afgesloten indien het gewogen gemiddelde van de onderdelen een voldoende is en indien aan de aanwezigheids- en participatieverplichting is voldaan.

Herkansing

Indien het gewogen gemiddelde onvoldoende is, bepaalt de docent welk onderdeel / onderdelen dient / dienen te worden herkanst.
Het referaat kan alleen herkanst worden indien de planning van het college dat toelaat. Indien dit niet mogelijk is, wordt een vervangende opdracht verstrekt.

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Verstrekken materiaal

 • Communicatie met de studenten

Literatuur

 • Christopher Emlyn-Jones, William Preddy, Plato. Euthyphro. Apology. Crito. Phaedo, Loeb Classical Library 36. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2017.

 • Syllabus met aanvullende teksten (via Blackboard).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. R.M. van den Berg