Prospectus

nl en

Innovation Lab: De Gelukkige Stad

Course
2018-2019

This information is only available in Dutch.

Toegangseisen

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: en een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Enkele plaatsen zijn beschikbaar voor tweedejaars en derdejaars reguliere studenten. Toelating gebeurt op basis van een korte motivatie.

Beschrijving

Steden, de melting pots en pressure cookers van de moderne samenleving, werken met collectieve oplossingen voor de basisbehoeften van hun inwoners. Onderdak, veiligheid en zorg bijvoorbeeld, worden op stedelijke schaal gestroomlijnd. De abstractere behoeften van de mens echter, hebben een verrassend individueel karakter; je bent zelf verantwoordelijk voor een leven waarin je je talenten benut en betekenis vindt. Geluk, de mate waarin iemand de kwaliteit van zijn leven als geheel als wenselijk ervaart (Veenhoven), is ieders eigen zorg.

De invloed van de stad hierop is echter veel groter dan deze beredenering suggereert. Zoals psychologe Sonya Lyubomirski onderzocht, is grofweg tien procent van de verschillen tussen het geluksniveau van individuen te verklaren door de omstandigheden en veertig procent door de activiteiten die men onderneemt. De stad, als groot en complex systeem, werkt door in beide; het is meer dan een omgeving omdat het grote invloed heeft op wat we doen, wie we kennen en waar we toegang tot hebben. Een gemeenschappelijke identiteit of stadse trots, gedeelde grond en voorzieningen, en een openheid voor creatieve en duurzame oplossingen in de wijk kunnen de katalysator zijn voor het vergroten van geluk op veel grotere en langdurigere schaal dan een uitsluitend individuele aanpak. Nieuwe kennis en ideeën kunnen ontstaan wanneer we juist een abstracte waarde als geluk vanuit een collectief en stedelijk gezichtspunt benaderen.

De Honours Class De Gelukkige Stad is een samenwerking tussen de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam. Met lezingen over onder andere positive design (TU Delft, industrieel ontwerpen), collectief eigenaarschap (EUR, filosofie), openbare ruimte en ontmoetingen (TU Delft, stedenbouw) en vertrouwen (Leiden, rechten/filosofie) leer je vanuit verschillende perspectieven naar het onderwerp te kijken. Vanuit je eigen fascinatie en/of vakgebied ontwikkel je een individuele visie op de stad van de toekomst, waarna je deze in een multidisciplinair team uitwerkt tot een (her)ontwerp van een stukje stad. In het voorjaarssemester van 2019 zullen we ideeën ontwikkelen voor de stad Delft.

De Class is onderdeel van de grotere Inclusive City Hub, één van de samenwerkingsverbanden van het LDE Centre for Sustainability. De hub faciliteert naast de Honours class ook afstudeermogelijkheden voor masterstudenten.

Leerdoelen

Na dit vak te hebben afgesloten, zullen studenten:

 • Inzicht hebben verkregen in de verschillende bestaande methodes om te ontwerpen voor gebruikerservaring en geluk, en hier een eigen beargumenteerd standpunt over kunnen innemen.

 • Op een iteratieve manier kunnen ontwerpen voor de stad als systeem, wisselend tussen schaal- en abstractieniveaus.

 • Kennis hebben over hoe ruimtelijke inrichting en organisatie sociaal gedrag beïnvloedt en ontmoetingen kan stimuleren.

 • Vanuit individuele interesse en in een multidisciplinair groepsverband een ontwerpend onderzoek kunnen uitvoeren.

Rooster

Woensdagen van 19:00 tot 21:30 uur

 • 20 februari

 • 27 februari

 • 6 maart

 • 13 maart

 • 20 maart

 • 27 maart

 • 3 april

 • 24 april

 • 1 mei

 • 8 mei (eindpresentaties)

Locatie

Groot Handelsgebouw in Rotterdam (naast Rotterdam Centraal)
Stationsplein 45, Ingang A, unit 1.196

Studielast

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

Lezingen en projectbegeleiding: 12 sessies à 3 uur = 36 uur
Individueel onderzoek en opdrachten: 6 weken ± 4 uur = 24 uur
Lezen van literatuur en praktisch werk: 12 weken ± 2 uur = 24 uur
Groepswerk en eindopdracht: 56 uur

Toetsing

20%: individuele visie en observatieopdracht
30%: individuele tussentoetsing ontwerpend onderzoek
40%: eindopdracht/eindontwerp in groep van drie of vier studenten
10%: individuele reflectie

Blackboard en uSis

Dit vak maakt geen gebruik van Blackboard.

N.B. Studenten hoeven zich voor Honours Classes niet te registreren via uSis. Jouw registratie wordt centraal geregeld.

Literatuur

De literatuur voor dit vak is online beschikbaar of wordt door docenten gedeeld.

o.a:
Jimenez, S., Pohlmeyer, A.E., & Desmet, P.M.A. (2015). Positive Design Reference Guide. Delft: Delft University of Technology.

Aanmelden

Registreren voor dit vak is van dinsdag 6 november tot en met donderdag 15 november 23.59 uur mogelijk via de Honours Academy, via deze link. Het is niet nodig om je in te schrijven via uSis. Selectie gebeurt op basis van motivatie.

Contact

Ir. Robbert Jan van der Veen en Stella Groenewoud

Opmerkingen

Up-to-date informatie over het vak en de vakinhoud is beschikbaar op de website .