Prospectus

nl en

Gezin en Geneesmiddel (vanaf studiejaar 2019-2020)

Course
2018-2019

Toegangseisen

Zie Ingangseisen thema’s masteropleiding Farmacie

Beschrijving

Het medisch thema Gezin en Geneesmiddel draait om de farmacotherapie van de mensen binnen het gezinssysteem. In de eerste week maak je je de hormoonhuishouding van de man en vrouw van jong tot oud eigen. Je gaat vervolgens aan de slag met het aanleren van de farmacotherapie bij verschillende aandoeningen, die voorkomen in de gynaecologie, pediatrie en voortplantingsgeneeskunde. Hierbij spelen ook de farmacokinetiek en farmacodynamiek tijdens de zwangerschap, bij lactatie en bij kinderen een belangrijke rol. Naast aandoenings- en geneesmiddelkenmerken, ga je tijdens dit medisch thema ook aandacht besteden aan de invloed van patiëntkenmerken op het geneesmiddelgebruik.

Naast het gezin staat ook het geneesmiddel centraal in dit thema, met veel aandacht voor productzorg. Ook gaan we dieper in op het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen buiten de registratie.

De farmaceutische coschappen zullen plaatsvinden in de poliklinische of openbare apotheek. Je gaat leren wat de apotheek typeert in bedrijfsvoering, farmaceutische zorg en patiëntenpopulatie.

Leerdoelen

Na het voldoende afsluiten van dit thema:

  • Leg je de pathofysiologie en farmacotherapie van verschillende aandoeningen in de gynaecologie, pediatrie, en voortplantingsgeneeskunde uit;

  • Betrek je de farmacokinetiek en farmacodynamiek tijdens de zwangerschap, bij lactatie en kinderen in het farmacotherapeutisch advies;

  • Voer je een consult uit bij lastige casus en ben je in staat schriftelijk goed te communiceren op patiëntniveau;

  • Beoordeel je een bereidingsaanvraag, stel je een bereidingsvoorschrift op, pas je een handelspreparaat aan en maak je een niet-steriel product voor toediening gereed;

  • Omschrijf je de consequenties voor de praktijk voor het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen buiten de registratie.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit negen weken. De eerste twee weken van het thema zijn de VVV-weken (voorbereiden, verwerken en verdiepen). Deze twee weken bestaan uit fulltime cursorisch onderwijs en dienen al basis om te starten aan de farmaceutische coschappen. Tijdens deze weken worden de volgende onderwijsvormen gebruikt: hoorcollege, responsiecollege, werkcollege, werkgroep, zelfstudie en zelfstudieopdracht.

In week drie tot en met acht loop je farmaceutische coschappen in de apotheek. Tijdens deze weken zijn per week twee terugkomdagen op de universiteit ingepland. Deze dagen bevatten een praktijkreflectie en cursorisch onderwijs in een van bovengenoemde onderwijsvormen.
De laatste week van een thema is de reflectie- en toetsweek (RTW, week negen).

Studielast

Het aantal studiepunten staat bovenaan in het grijze vak achter EC vermeld. 1 EC staat voor 28 uur.

Toetsing

Het eindoordeel van het thema bestaat uit:
1. 60% schriftelijke toetsing (maximaal 100 punten) bestaande uit: a. deeltoets (gesloten vragen) . Hiermee worden maximaal 25 punten behaald b. eindtoets (open vragen) Hiermee worden maximaal 75 punten behaald
Het hertentamen van de schriftelijke toetsing beslaat de studiestof van de deeltoets en de eindtoets tezamen, in een vergelijkbare verhouding
2. 35% eindbeoordeling farmaceutisch coschap
3. 0% of 5% aanwezigheid bij kleinschalig onderwijs

De totale schriftelijke toetsing, alsmede de eindbeoordeling van de praktijk, moeten beide met minimaal een voldoende (5,5 of hoger) beoordeeld zijn om de studiepunten toegekend te krijgen.

Aanwezigheid tijdens kleinschalig onderwijs (praktijkreflecties, werkgroepen, practica en mentoraat) is verplicht. Aanwezigheid bij minimaal 80% van het kleinschalig onderwijs leidt tot 0,5 punt voor het eindoordeel van het thema.

Bij te laat inleveren van opdrachten dient een extra opdracht te worden gemaakt. Eindoordelen van thema’s worden pas vrijgegeven nadat alle opdrachten zijn ingeleverd, met een voldoende beoordeeld en gevalideerd. Dit geldt ook voor de opdrachten uit de coschapapotheek.

Verplichtingen

Aanwezigheid bij alle werkgroepen, practica, praktijkreflecties en het mentoraat.

Nabespreking

De nabespreking wordt in principe binnen vier studieweken na de eindtoets gehouden. Meer informatie over datum en tijdstip wordt voorafgaand aan de eindtoets via Blackboard gecommuniceerd.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

In het vierde thema wordt intensief gebruik gemaakt van de volgende boeken en programma’s:

  • Commentaren Medicatiebewaking (abonnement)

  • Essential statistics for the Pharmaceutical Sciences. P. Rowe. 2014 (2e editie).

  • Practical Pharmaceutics. Bouwman-Boer e.a. 2015 (1e editie).

  • Rang & Dale’s Pharmacology. H.P. Rang e.a. 2016 (8e editie).

  • SPSS (abonnement)

Aanmelden

Zie studentenwebsite.

Contact

Via farmacie.GG@lumc.nl