Prospectus

nl en

Accounting and Financial Reporting

Course
2018-2019

Omschrijving

Het vak Bedrijfseconomie geeft je inzicht in de aspecten die van belang van zijn bij het besturen van organisaties, zowel profit als non-profit organisaties. Aandachtsgebieden hierbij zijn onder andere: ondernemingsvormen, financieringsmogelijkheden, soorten van berichtgeving zowel intern als extern.
Kennis van het bedrijfseconomische vakgebied is voor studenten van belang, omdat grote al of niet beursgenoteerde ondernemingen, maar ook ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, goede doelen organisaties en culturele instellingen behoefte hebben aan mensen die een grondige kennis van hun vakgebied koppelen aan financieel-economische deskundigheid en managementvaardigheden.
Het vak Bedrijfseconomie wordt verzorgd door de afdeling Bedrijfswetenschappen van de faculteit Rechtsgeleerdheid.

Leerdoelen

Na afronding van het vak heeft de student inzicht in de financieel-economische vraagstukken binnen de bedrijfseconomie.
Meer specifiek heeft de student inzicht in:

 • Onderenmingen en hun functies in de economie;

 • De belangrijkste gepubliceerde financiële overzichten van een organisatie, te weten: balans, winst- en verliesrekening (resultatenrekening), kasstroomoverzicht en de toelichting daarop om een jaarrapport van een organisatie te kunnen analyseren (externe verslaggeving);

 • De wijze van financiering van een organisatie om te beoordelen of een organisatie optimaal is gefinancierd is (financiering);

 • De noodzakelijke managementinformatie voor de dagelijkse gang van zaken om een organisatie te kunnen besturen (interne verslaggeving);

 • De beoordeling van investeringsprojecten.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, verplichte werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Contacturen: 28 uur (7 hoorcolleges van 2 uur en 7 werkcolleges van 2 uur)
Toetsing: 5 uur
Zelfstudie: 107 uur

Toetsing

 • Individuele schriftelijke toetsing;

 • Er is een midterm en een (her)tentamen;

 • De uitslag van de midterm heeft een wegingsfactor van 10% voor het eindcijfer;

 • De uitslag van het (her)tentamen heeft een wegingsfactor van 90% voor het eindcijfer;

 • Het (her)tentamen heeft open vragen en opgaven;

 • De uitslag van de midterm vervalt na het studiejaar;

 • De midterm kan niet worden herkanst.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

De cursusinformatie wordt ongeveer een maand voor het begin van de cursus op Blackboard geplaatst. De sheets van het hoorcollege worden vooraf, de sheets van het werkcollege worden achteraf op Blackboard geplaatst. Verder wordt Blackboard gebruikt voor het doen van mededelingen, het plaatsen van de resultaten van de midterm en het (her)tentamen en voor het publiceren van een voorbeeldtentamen.

Literatuur

 • Brouwers, M.P. & Koetzier, W. (2018). Basisboek bedrijfseconomie. Noordhoff Uitgevers, elfde druk.

 • Brouwers, M.P. & Koetzier, W. (2015). Basisboek bedrijfseconomie opgaven. Noordhoff Uitgevers, tiende druk.

 • Studiewijzer (via Blackboard beschikbaar)

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Bedrijfswetenschappen

 • Secretariaat Afdeling Bedrijfseconomie

 • Steenschuur 25, kamer B 3.11

 • Openingstijden: Dagelijks (uitgezonderd woensdag) van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon: 071 – 527 7851 E-mail

 • Docent: Dr. D.H. van Offeren

 • Steenschuur 25, kamer B3.05

 • Spreekuur op afspraak via de e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 8887

 • E-mail